Vinci

Bateau, Ústí nad Labem

Posláním spolku je podílet se svojí činností na zajištění komplexní nabídky služeb zaměřených na pomoc rodinám, včetně rodin pěstounských. Základním účelem spolku je optimalizovat vývoj dítěte nejen v rodině nacházející se v krizi, ale i v náhradní rodinné péči a s tím související překonání bariéry plynoucí z minulosti dítěte, jeho individuálních vloh, hendikepujících vnitřních podmínek a případných rozdílných sociokulturních norem biologické rodiny. Současně poskytnout zázemí a podporu dětem, rodičům a pěstounům, zmírňovat frustraci z náročných výchovných situací, harmonizovat vztahy mezi členy rodiny i stav jednotlivých členů.

Borůvka, Praha

Borůvka Praha zajišťuje, podporuje a organizuje projekty vedoucí k integraci dětí a osob s tělesným hendikepem do běžného každodenního života. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním, poskytování fyzioterapie, poradenství a vzdělávání v oblasti podpory osob se zdravotním hendikepem. Jednotlivé projekty organizace: Doprava osob s tělesným postižením, inkluzivní vzdělávání v běžných základních školách, projekt Pracuji, tedy jsem!, provoz charitativního obchůdku Borůvka s výrobky z chráněných dílen, provoz charitativního obchodu s oblečením Koloběh a provoz tréninkového pracoviště Ta kavárny v areálu Jedličkova ústavu.
Služby jsou určeny dětem od 7 let věku, mladým lidem a dospělým s tělesným hendikepem (diagnózy svalové dystrofie, dětské mozkové obrny, kombinovaná postižení a poúrazové postižení – mrtvice, nádory mozku).
Projekt s názvem Pracuji, tedy jsem! je pracovně-tréninkový program určený lidem se zdravotním znevýhodněním. Klientům poskytuje takové služby, aby mohli získat základní pracovní návyky, zároveň jim umožní získat klíčové i odborné dovednosti dle jejich individuálních potřeb. Pomůže jim rozvinout vlastní iniciativu, samostatnost a co největší možnou nezávislost na sociálních službách. Každý z klientů má svého trenéra, který ho provází celým ročním tréninkovým programem. Sociální terapeutka v průběhu a po zakončení programu pomáhá klientovi najít vhodné pracovní uplatnění, je v kontaktu s možnými zaměstnavateli. Trénink probíhá na pracovištích kavárny a obchůdku, které organizace úspěšně provozuje již několik let. V roce 2015 se do projektu zapojilo 15 klientů. Projekt je realizován v partnerství s Jedličkovým ústavem a školami.

Centrum RoSa, Praha

Základním účelem spolku Centra RoSa je veřejně prospěšná činnost na podporu dětí, mládeže a dospělých s cílem jejich zapojení do společenského a komunitního života se seniory. Rozvíjení jejich schopností a dovedností v oblasti kultury, vzdělávání, sportu a dalších oblastech, podpora mezigeneračních vztahů se seniory, posílení vědomí sounáležitosti se seniory ve společnosti a zájem o jejich život, jakož i další osvětová zájmová činnost na podporu dětí, mládeže, dospělých a seniorů a jejich postavení ve společnosti. Cílem Centra RoSa je rozšíření možností Rezidence RoSa o napojení na obyvatele z řad nezaměstnaných a obyvatel ohrožených sociálním či finančním vyloučením ze společnosti.

Dobrovolnické centrum, Kladno

Dobrovolnické centrum Kladno je nezisková organizace, která byla založena v roce 2002 za účelem šíření myšlenky dobrovolnictví na Kladensku. V současnosti realizuje 8 akreditovaných dobrovolnických programů a 1 registrovanou sociální službu, ve kterých působí více jak 100 dobrovolníků.
Cílovou skupinou Dobrovolnického centra Kladno v projektu Klubovna pro volný čas znevýhodněných dětí jsou děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením, rasismem a psychopatologickými jevy. Činnost organizace v tomto projektu směřuje k předcházení vzniku a rozvoji rizikového chování dětí a mládeže a zvýšení jejich schopností zvládat obtížné situace. Pomocí různých volnočasových aktivit posiluje také jejich sociální schopnosti a dovednosti. Připravené programy děti aktivizují k pravidelným zájmům a činnostem, což vede k eliminaci rizikového chování a lepšímu začlenění do společnosti. Dalším cílem je snížení nákladů na případné špatné či nepřizpůsobivé začleňování do společnosti.

Dům tří přání, Praha

Dům tří přání poskytuje komplexní profesionální péči ohroženým dětem a jejich rodinám. Dítěti a rodině poskytuje služby pobytové, terénní a ambulantní. O rodinu pečuje interdisciplinární tým odborníků (dle potřeby psycholog, sociální pracovník, vychovatel, speciální pedagog) a probíhá úzká spolupráce s dalšími odborníky jako je lékař, pracovník OSPOD či školy. To umožňuje poskytnout rodině komplexní pomoc a sanovat ji tak, aby dítě mohlo vyrůstat v rodině a předešlo se jeho umístění do ústavní péče. V uvedeném způsobu práce je Dům tří přání ojedinělou organizací.

Charita, Kojetín

Posláním Charity Kojetín je pomáhat lidem v obtížné životní situaci a motivovat a podporovat ty, kteří mají zájem o pozitivní změnu vlastního života Charita Kojetín dlouhodobě realizuje tyto projekty: Azylový dům pro matky s dětmi v tísni, Dům sv. Josefa – Centrum denních služeb pro seniory, Rodinný kloub Maria – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Charitní ošetřovatelskou službu, Půjčovnu kompenzačních pomůcek a Charitní šatník.
Služby Azylového domu pro matky s dětmi v tísni jsou poskytovány osamělým dospělým matkám s dětmi, případně těhotným dospělým ženám, které se prokazatelně ocitly v mimořádně náročné nebo krizové životní situaci spojené se ztrátou přístřeší. Zařízení je určeno také matkám s dětmi, které se staly oběťmi domácího násilí nebo jsou jím ohroženy.
Příchozím matkám s dětmi je poskytnuto nejen ubytování, ale také pomoc prostřednictvím individuální a skupinové práce. Podpora a potřebné poradenství probíhá formou individuálních intervencí. Probíhají i skupinové intervence, kdy je uživatelkám a mnohdy i jejich dětem přednášeno pro ně nějaké důležité nebo zajímavé téma, na které vzápětí probíhá diskuze – např. první pomoc u dítěte, nájemní smlouvy apod. V průběhu svého pobytu v azylovém domě se matky a děti zapojují do připravovaných programů a různých volnočasových aktivit, kdy hrají hry se svými dětmi, učí se připravovat jídla nebo se věnují sportovní či výtvarné činnosti.

Portus, Slapy

Portus Praha má za sebou 15 let praxe v oboru poskytování sociálních služeb. Je provozovatelem dvou budov chráněného bydlení v obci Slapy, celkem pro 19 klientů s mentálním hendikepem, a provozovatelem sociálně terapeutické dílny pro 17 klientů. Od roku 2014 provozuje též jako stoprocentní vlastník společnosti Portus Praha sociální podnik na výrobu nakládaných pochutin v obci Davle, kde našlo pracovní uplatnění na hlavní pracovní poměr 5 lidí s hendikepem. Mimo dalších aktivit je i zakladatelem a koordinátorem celostátního benefičního projektu na podporu lidí s mentálním hendikepem Akce cihla, fungujícího již 15 let v 15 městech ČR.

Práh, Brno

Sdružení Práh vzniklo pro podporu lidí s duševním onemocněním a poskytuje své služby stigmatizací nejvíce ohrožené skupině lidí v Brně a okolí při jejich začleňování do běžného života. Jsou to lidé se schizofrenií a těžkými depresemi. Pomáhá těmto lidem zvýšit jejich fungování tak, aby byli úspěšní a spokojení v prostředí, které si sami vybrali k životu, s co nejmenší mírou trvalé profesionální podpory. Zaměřuje se na rozvoj dovedností a získání co největší nezávislosti uživatelů služeb.

Romodrom, Praha

Romodrom realizuje 4 hlavní programy (pro děti a mládež, programy v sociálně vyloučených lokalitách, vězeňské programy, programy pro rodiny s dětmi), sociální poradenství a další fakultativní činnosti, jako je realizace projektu Centrum pro podporu rodičovských kompetencí. Příjemci tohoto projektu jsou děti (věkové rozhraní osob 3–10 let), které pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Děti nenavštěvují mateřskou školku a při přechodu na základní školu se potýkají s problémy, které jejich vrstevníci z běžného prostředí nemají (základní hygienické návyky, počítání, písmenka, barvy apod.).

Soukromý dětský domov SOS 92, Korkyně

Dětský domov SOS 92 zajišťuje plné přímé zaopatření pro děti ve věku 3-18 let, v případě studia až do 26 let. Děti jsou do zařízení umístěny z rozhodnutí soudu. Kapacita domova je 20 dětí, které nemají to štěstí vyrůstat ve své rodině. Snahou je dětem zajistit bezpečné a jisté prostředí, které se co nejvíce přibližuje prostředí rodinnému, i když dětský domov rodinu nenahrazuje. Děti jsou v kontaktu se svými rodiči nebo širší rodinou, tráví s nimi víkendy, svátky, prázdniny, vždy s přihlédnutím na možnosti jednotlivých rodin. V případě, že děti nemohou rodiče navštěvovat a pobývat u nich, je zajištěn alespoň telefonický kontakt nebo pořádání společných aktivity pro rodiče a děti. Hlavním cílem je naplňovat potřeby dětí a co nejlépe je připravit na budoucí život po opuštění domova, aby se zapojily do společnosti, měly práci, bydlení, a tak předcházet sociálnímu vyloučení v budoucnu.

Category: 2023

Střešní krytina na objekt sloužící jako vzdělávací centrum pro děti a mládež

Vinci

Organizace TJ JISKRA Jeseník se zabývá prací s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučených lokalit. V roce 2015 organizace získala objekt v bývalém vojenském areálu Muna v Mikulovicích. Pro opravu a nové pokrytí střechy (původní IPA) je zapotřebí zakoupit krytinu, na kterou nemá organizace dostatek zdrojů.
Cílem projektu je zajištění pokrytí střechy a zamezení zatékání do objektu. Tím bude moci sloužit pro vzdělávací, sportovní a kulturní aktivity při práci s dětmi ze sociálně vyloučené oblasti.

Organizace TJ JISKRA Jeseník se zabývá prací s dětmi…

Rozšíření kapacity dílny V růžovém sadu – hmatové modelování

Vinci

Posláním organizace V růžovém sadu je pomáhat ke zvyšování kvality života lidí s postižením, zejm. zapojením do pracovního procesu.
Cílem projektu je rozšíření stávající výroby (hračky a další předměty ze dřeva) o výrobky z šamotové pálené hlíny zpracované technikou hmatového modelování.

Posláním organizace V růžovém sadu je pomáhat ke zvyšování…

Ulehčení pracovních podmínek zdravotně postiženým zaměstnancům a zlepšení výsledků pracovních činností

Vinci

Organizace MCU KOLOSEUM poskytuje služby poradenské, charitativní, vzdělávací, kulturní a sportovní pro osoby s omezenou mobilitou a zdravotně handicapované. Provozuje chráněnou dílnu a středisko Gastro, poskytuje terénní sociální služby osobám se sníženou soběstačností.
Cílem projektu je ulehčit práci zaměstnaným osobám se zdravotním postižením, a to zakoupením multifunkčního čistícího stroje, který slouží pro úklid kulturního sálu.

Organizace MCU KOLOSEUM poskytuje služby poradenské, charitativní, vzdělávací,…

Vybavení a pomůcky pro Dětské skupiny Slaný, Hradčany a Stříbro

Vinci

ROMODROM je nevládní nezisková organizace založená v roce 2001 za účelem poskytování sociálních služeb a poradenství lidem v obtížných životních situacích. Dále podporují děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Působí ve 14regionech ČR. Tento projekt se týká dětské skupiny ve Slaném, Prostějově a Stříbře.
Cílem projektu je vybavení dětských skupin (např. odrážedla, hračky, pomůcky na tvoření apod.) a umožnit dětem plnohodnotné trávení času.

ROMODROM je nevládní nezisková organizace založená v roce 2001…

Dostupnost Tiché linky pro osoby se sluchovým postižením, které potřebují k bezbariérové komunikaci dva tlumočníky

Vinci

Organizace od r. 2006 propojuje svět slyšících a neslyšících, působí v 10ti krajích ČR. Jejím posláním je integrace osob neslyšících, působí také osvětově. Tichá linka je služba založená na online tlumočení do znakového jazyka a online přepis mluvené řeči.
Cílem projektu je úprava aplikace Tichá linka pro klienty, kteří potřebují ještě dalšího tlumočníka.

Organizace od r. 2006 propojuje svět slyšících a…

Vybavení pro lesní četu a šicí dílnu

Vinci

Posláním společnosti FOVY je vytváření vhodných pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením, především pro lidi s duševním onemocněním. Zaměstnává 86 % lidí s OZP, má řadu provozů, např. lesní četa.
Cílem projektu je zlepšení pracovních podmínek a vybavení šicí dílny zakoupením šicího stroje pro dílnu v Havlíčkově Brodě a křovinořezu pro lesnickou četu v Pelhřimově.

Posláním společnosti FOVY je vytváření vhodných pracovních míst…

Obnova a rozšíření IT vybavení

Vinci

ParaCentrum Fénix nabízí lidem po poranění míchy a jejich blízkým komplexní zdravotní a sociální služby, aby v rámci svého handicapu byli, co nejvíce soběstační a dokázali se aktivně zapojit do běžného života.
Cílem projektu je obnova a rozšíření IT vybavení pro zvýšení mobility, a šíření osvěty o prevenci úrazu míchy.

ParaCentrum Fénix nabízí lidem po poranění míchy a…

Pořízení nové keramické pece pro chráněnou dílnu TULIPAN

Vinci

Sdružení Tulipan provozuje chráněné dílny, v nichž zaměstnává osoby zdravotně handicapované.
Cílem projektu je pořízení keramické komorové pece pro chráněnou dílnu a zajištění tak kontinuity provozu dílny, rozšíření pracovních pozic, zefektivnění práce a snížení energetické náročnosti provozu.

Sdružení Tulipan provozuje chráněné dílny, v nichž zaměstnává osoby…

Inkluzivní dětská skupina Tosárka

Vinci

Dětská skupina Tosara se zaměřuje na vzdělávací a volnočasové aktivity, včetně dětí, které mají speciální vzdělávací potřeby, žijí v socio-kulturně znevýhodněném prostředí, nebo jim je nedostupné vzdělávání.
Cílem je vytvořit stabilní a bezpečné zázemí dětské skupiny pro inkluzivní vzdělávání a zapojování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Dětská skupina Tosara se zaměřuje na vzdělávací a…

Dobré zázemí pro rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením

Vinci

Organizace podporuje rodiny s dětmi se sluchovým postižením, aby mohly žít běžným způsobem života.
Cílem projektu je pořízení dveří a zajištění tak bezpečnosti a kvalitního zázemí.

Organizace podporuje rodiny s dětmi se sluchovým postižením, aby…

Rozšíření kapacit tréninkových hřišť

Vinci

Posláním organizace je sdílet s rodinami pečujícími o blízkého se zdravotním postižením náročnou péči a umožnit každému uživateli maximálně rozvinout jeho potenciál s respektem k jeho potřebám.
Cílem projektu je vybudování samostatné Pekárny a tím rozšířit kapacity tréninkových pracovišť, a umožnit tak dalším zájemcům projít pracovním tréninkem a poté nastoupit na chráněná pracovní místa.

Posláním organizace je sdílet s rodinami pečujícími o blízkého…

Revitalizace regionálních poraden spolku ONŽ

Vinci

Organizace ONŽ podporuje od roku 1990 ženy, matky i celé rodiny při řešení obtížných životních situací majících vliv na vztahy v rodině a zdravý vývoj dětí. Mají poradenská centra v pěti městech ČR (Praha, Plzeň, Olomouc, Rožnov pod Radhoštěm a Frýdek-Místek).
Cílem projektu je vybavit centra pro setkávání s klienty novým nábytkem.

Organizace ONŽ podporuje od roku 1990 ženy, matky…

Připravujeme se do školy samostatně

Vinci

Dětský domov ve Vysoké Peci je umístěn v krásném prostředí uprostřed lesů Krušných hor, v okrese Chomutov.
Cílem projektu je zakoupení dvou tiskáren pro zlepšení podmínek pro výuku dětí.

Dětský domov ve Vysoké Peci je umístěn v krásném…

Nákup koně a příslušenství pro hiporehabilitaci

Vinci

Sdružení SRAZ je hiporehabilitačním pracovištěm s certifikací Doporučené středisko České hiporehabilitační společnosti (ČHS). Poskytuje pravidelné služby více než 60 klientům. Cílem projektu je rozšíření služeb hiporehabilitace.

Sdružení SRAZ je hiporehabilitačním pracovištěm s certifikací Doporučené středisko…

Rozvoj chráněné nábytkové dílny

Vinci

Nábytková dílna je nejmladším chráněným pracovištěm Diakonie, vznikla v roce 2021 jako chráněné a tréninkové pracoviště pro lidi s handicapem. Zaměstnává lidi se zdravotním, zejména mentálním postižením a s duševním onemocněním.
Cílem projektu je ulehčit práci zaměstnaným osobám se zdravotním postižením, a to zakoupením multifunkčního čistícího stroje, který slouží pro úklid kulturního sálu.

Nábytková dílna je nejmladším chráněným pracovištěm Diakonie, vznikla…

Interaktivní dotykový monitor v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Domino

Vinci

Charita Most pomáhá lidem, kteří se ocitli v nouzi a v obtížných životních situacích, formou sociálního ambulantního poradenství a formou terénních programů přímo v rodinách. Charita Most rovněž nabízí aktivizační programy pro rodiny v sociální nouzi a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, a děti z těchto rodin mohou docházet do charitních nízkoprahových zařízení s celodenním provozem.
Cílem projektu je zvýšit vzdělanost a celkový všestranný rozvoj dětí žijících v sociálně vyloučené lokalitě, a aby byla podpořena školní úspěšnost těchto dětí.

Charita Most pomáhá lidem, kteří se ocitli v nouzi…

Dětský klub Stromeček při Mobilním hospici Strom života

Vinci

Organizace pečuje o nevyléčitelně nemocné, u kterých byla vyčerpána veškerá možnost léčby a přejí si zůstat doma a důstojným způsobem prožít závěr svého života. Projekt Dětský klub Stromeček ulehčuje pozůstalým dětem strádání po zesnulém rodiči. Poradna poskytuje pomoc, podporu a doprovázení.
Cílem projektu je nákup tiskárny pro tisk materiálů pro práci s dětmi, pro skupinovou i individuální terapii, papírové pomůcky pro rozvoj emoční inteligence.

Organizace pečuje o nevyléčitelně nemocné, u kterých byla…

Category: 2022

Vybavení sociálně-terapeutické dílny

Vinci

Sociálně terapeutická dílna je jedním z projektů a nabízí sociálně pracovní rehabilitaci v tvůrčí dílně, kde mají klienti možnost uplatnit a zdokonalit své schopnosti a dovednosti při výrobě košíků, koberců, svíček, mýdel a šperků. Klienti získají dovednosti, díky kterým se snáze uplatní na trhu práce.

Sociálně terapeutická dílna je jedním z projektů a nabízí…

Rekonstrukce koupelny v Chráněném bydlení Slapy

Vinci

Organizace působí v oblasti poskytování přístupu k bydlení a zaměstnání ohroženým a vyloučeným osobám. Provozuje dvě budovy chráněného bydlení v obci Slapy a provozuje sociální podnik na výrobu nakládaných specialit a bistro v obci Davle.

Organizace působí v oblasti poskytování přístupu k bydlení a zaměstnání…

Nemůžete za námi?

Vinci

Rozum a cit je nadační organizace založená v roce 1996, která dlouhodobě pracuje s ohroženými a pěstounskými rodinami. Zároveň podporuje a rozvíjí myšlenku náhradní rodinné péče. Zaměřují se na pěstounské rodiny, které si berou děti z dětských domovů. Jsou to zejména děti problémové, starší či s handicapem.

Rozum a cit je nadační organizace založená v roce…

S Caravanem do života – Kuchyňský kout pro Caravan

Vinci

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Caravan usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mladých lidí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, čímž zejména předchází jejich sociálnímu vyloučení.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Caravan usiluje…

Využití dešťové vody a topení v domě chráněného bydlení Pekárna

Vinci

Organizace pečuje a pomáhá osobám s mentálním, případně kombinovaným postižením. Poskytuje Centrum denních služeb, chráněnou dílnu a chráněné bydlení. Projekt se týká chráněného bydlení v Chotěboři.

Organizace pečuje a pomáhá osobám s mentálním, případně kombinovaným…

Zaměstnávání – integrace na pracovní trh – osob s handicapy

Vinci

Zajíček na koni poskytuje své služby rodinám a zařízením pečujícím o děti a mladistvé ze znevýhodněných skupin obyvatel (tělesný handicap, mentální handicap, kombinovaný handicap, sociokulturní handicap – adopce, národnostní menšina, sociální minimum rodiny). Kavárna AdAstra zaměstnává osoby se zdravotním a mentálním handicapem.

Zajíček na koni poskytuje své služby rodinám a…

Počítače na chráněná pracovní místa

Vinci

Rehabilitačním centrum pro tělesně handicapované od novorozenců po seniory. Věnují se všem klientům s různými typy handicapů a všemi stupni invalidity. Zároveň jsou poskytovatelem chráněného zaměstnání.

Rehabilitačním centrum pro tělesně handicapované od novorozenců po…

Zdravotně postižení vaří seniorům

Vinci

Organizace MCU KOLOSEUM poskytuje služby poradenské, charitativní, vzdělávací, kulturní a sportovní pro osoby s omezenou mobilitou a zdravotně handicapované. Provozuje chráněnou dílnu, poskytuje terénní sociální služby osobám se sníženou soběstačností.

Organizace MCU KOLOSEUM poskytuje služby poradenské, charitativní, vzdělávací,…

Modernizace provozu pražírny naturpark12

Vinci

Revenium se aktivně podílí na zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob. Provozuje sociální podnik pražírnu kávy Naturpark12

Revenium se aktivně podílí na zaměstnávání zdravotně znevýhodněných…

Vybavení speciální školy výtahem

Vinci

Mateřská a základní škola Speciální vzdělává cca 96 dětí a zážků se středně žěžkým až těžkým mentálním postižením a autismem.

Mateřská a základní škola Speciální vzdělává cca 96…

Rozšíření prostor sociálního podniku Aranžérie

Vinci

Květinová dílna a sociální podnik, kde zaměstnávájí lidi s epilepsií, maminky pečující o zdravotně postižené děti, a seniory. Aranžérie vznikla jako jeden z projektů neziskové organizace Společnost E. 

Květinová dílna a sociální podnik, kde zaměstnávájí lidi…

Keramická dílna v Nízkoprahovém klubu Domino

Vinci

Charita Most pomáhá lidem, kteří se ocitli v nouzi a obtížných životních situací formou poradenství i terénních programů přímo v rodinách. Nabízí aktivizační programy pro rodiny v sociální nouzi a děti mohou navštěvovat nízkoprahové zařízení s celodenním provozem.

Charita Most pomáhá lidem, kteří se ocitli v nouzi…

Návrat dětí ke sportu

Vinci

Charita Hradec poskytuje poradnu pro lidi v nouzi, aktivizační službu pro rodiny s dětmi, noclehárnu a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Projekt „Návrat dětí ke sportu“ je zaměřen na cílovou skupinu ohrožených dětí.

Charita Hradec poskytuje poradnu pro lidi v nouzi, aktivizační…

Category: 2021

CABALLINUS, Z.S.

Vinci

Spolek se zabývá léčbou pohybově a psychicky znevýhodněných dětí od dvou měsíců jejich věku. Poskytuje jak ambulantní tak pobytové služby. Hipoterapie je jedna z metod fyzioterapie, vhodná pro děti s těžkým pohybovým postižením, jako je např. Downův syndrom, skoliózy, respirační nemoci a další.

Spolek se zabývá léčbou pohybově a psychicky znevýhodněných…

CZEPA – HVĚZDNÝ BAZAR

Vinci

Hvězdný bazar je charitativní obchod nejen s oblečením z druhé ruky, který zároveň slouží jako tréninkové pracoviště pro vozíčkáře po poranění míchy. Česká asociace paraplegiků – CZEPA provozuje již osmým rokem obchod v Jungmannově ulici. Pobočka v Karlíně je pobočkou zcela novou a zapadá do pulzujícího a obchodně se rozvíjejícího Karlína. Prostor slouží mimo jiné i k setkávání, například nad šálkem dobré kávy. V Hvězdném bazaru pracuje 13 osob, z toho je 8 vozíčkářů a 2 osoby s jiným hendikepem.

Hvězdný bazar je charitativní obchod nejen s oblečením z druhé…

Diakonie ČCE – středisko Rolnička

Vinci

Středisko Rolnička pomáhá dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením. Služeb využívá 134 klientů z celého táborského regionu. Mezi hlavní činnosti střediska patří centrum denních služeb, chráněné bydlení, sociálně-terapeutická dílna, osobní asistentce, odlehčovací pobytová služba a terénní služba.

Středisko Rolnička pomáhá dětem a dospělým s mentálním a…

DOTYK II

Vinci

Ranou péči pojímáme jako službu, která je proto, aby podporovala celkový vývoj dítěte především v jeho vlastním domácím prostředí a prostřednictvím činnosti rodiny. Je určena dětem s poruchami autistického spektra nebo kombinovaným postižením věku od 0 do 7 let a pro jejich rodiny, které o ně pečují, vychovávají je a připravují je do života.

Ranou péči pojímáme jako službu, která je proto,…

FOVY s.r.o.

Vinci

Sociální podnik FOVY s.r.o. zaměstnává osoby s duševním onemocněním či jiným handicapem. Práce je totiž jeden z podstatných způsobů, jak lidem se zdravotním handicapem umožnit jejich zařazení do běžného života. Proto jim sociální podnik nabízí pracovní uplatnění v sedmi provozech, které se zaměřují na kompletační a lesnické práce, údržbu zeleně, výrobu keramiky, šití, praní prádla, úklid a gastro.

Sociální podnik FOVY s.r.o. zaměstnává osoby s duševním onemocněním či…

Kamarád Rožnov

Vinci

Organizace poskytuje služby sociální prevence, které jsou určeny osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení prostřednictvím pracovní terapie.

Organizace poskytuje služby sociální prevence, které jsou určeny…

LECCOS

Vinci

Organizace LECCOS pomáhá a podporuje rodiny s dětmi v Českém Brodě a okolí. Nízkoprahový klub Zvonice poskytuje sociální služby, klubové aktivity, víkendové i prázdninové akce pro děti a mládež ze sociálně slabších a ohrožených rodin.

Organizace LECCOS pomáhá a podporuje rodiny s dětmi v Českém…

MCU Koloseum

Vinci

Poskytuje chráněná pracovní místa lidem se zdravotním postižením. Nabízí široké spektrum služeb jako je osobní asistence, rozvoz obědů pro seniory a hendicapované, poradna pro hendicapované a další služby.

Poskytuje chráněná pracovní místa lidem se zdravotním postižením….

Mladí chovatelé zvířat

Vinci

Hlavní a tradiční náplní činnosti našeho spolku byla a je práce s dětmi – mladými chovateli – v chovatelském kroužku při základní organizaci. Protože ČSCH má podle svých Stanov jiné priority, než právě činnost pro děti, byl rok 2021 rokem rozvoje nového pobočného spolku Mladých chovatelů zvířat v Mikulášovicích, který vznikl 2.3.2020 jen a pro práci s dětmi, mládeží a další zájemce. 

Hlavní a tradiční náplní činnosti našeho spolku byla a…

ParaCENTRUM Fenix

Vinci

Lidem po poranění míchy a jejich blízkým nabízíme komplexní zdravotní a sociální služby. Naším cílem je, aby v rámci svého hendikepu byli, co nejvíce soběstační a dokázali se aktivně zapojit do běžného života.

Lidem po poranění míchy a jejich blízkým nabízíme…

Category: Článek

Jsme průvodci na cestě k zotavení duše

Vinci

Rodina je to nejvíc

Vinci

Bistro Střecha

Vinci

Život v domě nad vodou

Vinci

Největší předsudek

Vinci

Žít svůj sen

Vinci

Oblázky pro Davida

Vinci

Přes překážky ke hvězdám

Vinci

Přijměte pozvání na jinou kávu

Vinci

Péče o památky začíná osvětou

Vinci

Superhrdinky aneb můj svět bez domova

Vinci

Category: Výroční zpráva

2021

Vinci

2020

Vinci

2019

Vinci

2018

Vinci

2017

Vinci

2016

Vinci

2015

Vinci

2014

Vinci

2013

Vinci

2012

Vinci

2011

Vinci

2010

Vinci

2009

Vinci

2008

Vinci

Category: E-letter

N°1 2020

Vinci

N°2 2019

Vinci

N°1 2019

Vinci

N°2 2018

Vinci

N°1 2018

Vinci

N°2 2017

Vinci

N°1 2017

Vinci

Category: [:cs]Publikace[:]

Jsme průvodci na cestě k zotavení duše

Vinci

Rodina je to nejvíc

Vinci

Bistro Střecha

Vinci

Život v domě nad vodou

Vinci

Největší předsudek

Vinci

Žít svůj sen

Vinci

Oblázky pro Davida

Vinci

Přes překážky ke hvězdám

Vinci

Přijměte pozvání na jinou kávu

Vinci

Péče o památky začíná osvětou

Vinci

Superhrdinky aneb můj svět bez domova

Vinci

2021

Vinci

2020

Vinci

2019

Vinci

2018

Vinci

2017

Vinci

2016

Vinci

2015

Vinci

2014

Vinci

2013

Vinci

2012

Vinci

2011

Vinci

2010

Vinci

2009

Vinci

2008

Vinci

N°1 2020

Vinci

N°2 2019

Vinci

N°1 2019

Vinci

N°2 2018

Vinci

N°1 2018

Vinci

N°2 2017

Vinci

N°1 2017

Vinci

Category: 2020

Adventor, Praha

Vinci

Adventor poskytuje služby nastavené speciálně pro osoby na spektru autismu.
Jedná se například o muzikoterapie, kurzy výtvarné, vzdělávací, herectví a improvizace, terénní podporu, individuální psychoterapie.

Adventor poskytuje služby nastavené speciálně pro osoby na…

Aliterra, Tasov

Vinci

Aliterra působí v České republice od roku 1995 a její hlavní náplní je výtvarně-řemeslné modelování pro nevidící děti, mládež i dospělé. Zakladateli jsou manželé Axmanovi, kteří založili vzdělávací centrum v poklidné vesnické krajině, kde se i dnes snaží nevidomým a zrakově hendikepovaným lidem představit sochařské modelování založené na výuce speciální techniky. Ta je uzpůsobena pro ruce tak, aby veškeré proporce modelované práce byly nevidícímu člověku srozumitelné hmatovým způsobem a bylo pro něj možné si modelovanou práci řemeslně rozvrhnout a vymodelovat.

Aliterra působí v České republice od roku 1995 a…

Bona, Praha

Vinci

BONA poskytuje odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým.

Cílem projektu je zajistit větší mobilitu pracovníků terénních týmů, kteří potřebují za klienty služby dojíždět na schůzky.

BONA poskytuje odbornou pomoc a podporu lidem se…

Caballinus, Praha

Vinci

Caballinus provozuje hipoterapii, léčebnou metodu pomáhající po fyzické i psychické stránce znevýhodněným dětem, jejímž hlavním stimulem a rehabilitačním prvkem je pohyb koně, resp. jeho hřbetu v kroku, jež je velmi podobný lidské chůzi. Tuto službu poskytuje celoročně, a to buď ambulantně nebo formou intenzivních pobytů.

Dětským klientům (již od 2 měsíců věku) a jejich rodinám nabízí komplexní péči v oblasti motorické, psychické a sociální: hipoterapie, fyzioterapie, aktivity s využitím koní, canisterapie, psychologické konzultace, výtvarné aktivity a podobně. Cílem je ovlivnění psychomotorického vývoje dítěte tak, že je schopno maximálně využít motorických dovedností v rámci svého postižení. Tím se zvyšuje jeho integrace mezi zdravé děti.

Caballinus provozuje hipoterapii, léčebnou metodu pomáhající po fyzické…

Cesta domů, Praha

Vinci

Cesta domů prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování o nevyléčitelně nemocné a umírající děti a dospělé v jejich přirozeném prostředí a nabízí podporu jejich blízkým.

Péče je zaměřena na tišení bolesti a dalších závažných projevů, které provázejí nevyléčitelné nemoci a umírání, na podporu rodiny i nemocného tak, aby člověk v posledních dnech a týdnech života mohl žít důstojně, měl čas na své nejbližší, na rozloučení a mohl být doma.

Cesta domů prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování…

Dětský domov, Unhošť

Vinci

Dětský domov v Unhošti poskytuje výchovnou a vzdělávací péči dětem zpravidla ve věku 3-18 let.
Pokud ale děti pokračují ve studiu, mohou v dětském domově zůstat až do 26 let.
Klienty jsou zpravidla děti z rodin, kde byly nevyhovující podmínky, rodiny neplnily svou funkci, děti byly mnohdy týrány, či zneužívány.

Dětský domov v Unhošti poskytuje výchovnou a vzdělávací péči…

Dětský domov, Vysoká Pec

Vinci

Dětský domov ve Vysoké Peci poskytuje péči a zabezpečení dětí s nařízenou ústavní výchovou.

Dětský domov ve Vysoké Peci poskytuje péči a…

Dílna Gawain, Praha

Vinci

Dílna Gawain je sociálně terapeutická – textilní a dřevařská – dílna poskytující ambulantní službu lidem s mentálním, tělesným, zdravotním a kombinovaným postižením. Služba je poskytována uživatelům bezplatně každý všední den. Organizace podporuje lidi s postižením v rozvoji pracovních a sociálních návyků soběstačnosti, zodpovědnosti a schopnosti žít vlastní smysluplný život.

Cílem projektu je rekonstrukce společné šatny pro uživatele sociální služby.

Dílna Gawain je sociálně terapeutická – textilní a…

Domov – plzeňská hospicová péče, Plzeň

Vinci

Domov poskytuje zdravotní a sociální služby – domácí hospicovou a paliativní péči nevyléčitelně nemocným a umírajícícm a terénní odlehčovací službu a sociální poradenství pro seniory, dlouhodobě nemocné a zdravotně postižené.

Domov poskytuje zdravotní a sociální služby – domácí…

Domov sv. Josefa, Žirec u Dvora Králové

Vinci

Domov sv. Josefa poskytuje komplexní zdravotní a sociální péči osobám nemocným roztroušenou sklerózou. Snaží se těmto lidem dopřát plnohodnotný život, pomáhat zlepšit jejich zdravotní stav, vyrovnat se s nemocí a kompenzovat ztrátu hybnosti, seberealizovat se a začlenit se aktivně do kolektivu.

Domov sv. Josefa poskytuje komplexní zdravotní a sociální…

Domov Sue Ryder, Praha

Vinci

Domov Sue Ryder pomáhá seniorům a jejich rodinám ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti.

Domov Sue Ryder pomáhá seniorům a jejich rodinám…

Flami, Praha

Vinci

Organizace Flami realizuje vzdělávací, poradenské, terapeutické a rozvojové aktivity. V době karantény se zaměřila na seniory, na které dopadala různá opatření a zvyšovala se tak rizika následků pandemie. V domovech pro seniory realizovali muziko-arteterapeutická setkávání s cílem zvýšit u klientů motivaci k aktivitě a tím podpořit jejich psycho-sociální kondici a napomoci ke zmírnění možných následků zvýšené izolace.

Organizace Flami realizuje vzdělávací, poradenské, terapeutické a rozvojové…

Hipocentrum Robin, Krupá u Rakovníka

Vinci

Hipocentrum Robin se zabývá hipoterapeutickým ježděním převážně pro děti s poruchou autistického spektra. Tato specializace je v České republice unikátní. Hipocentrum pracuje nejen s dětmi, ale s celými rodinami.

Hipocentrum Robin se zabývá hipoterapeutickým ježděním převážně pro…

Hospic sv. Jiří, Cheb

Vinci

Hospic sv. Jiří poskytuje zdravotní, psychickou, sociální a spirituální podporu umírajícím, aby mohli závěr svého život prožít, pokud možno se svými nejbližšími v domácím či domovu podobném prostředí tak, že toto období budou vnímat jako přirozenou a smysluplnou součást svého života.

Hospic sv. Jiří poskytuje zdravotní, psychickou, sociální a…

Hospicová péče sv. Kleofáše, Třeboň

Vinci

Svatý Kleofáš poskytuje mobilní specializovanou péči včetně odlehčovací služby a osobní asistence. Zároveň provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Svatý Kleofáš poskytuje mobilní specializovanou péči včetně odlehčovací…

Charita, Dobříš

Vinci

Charita ve Starém Kníně poskytuje služby rodinám s dětmi v nouzi, seniorům a lidem se zdravotním hendikepem. Působí v okrese Příbram – v Dobříši, Sedlčanech, Voticích a Mokrovratech.

V období pandemie byly uzavřeny školy a děti se musely vzdělávat doma s rodiči. V některých rodinách, o které se charita stará, ale technické pomůcky chybí a rodiče neumí s počítači pracovat. Děti se tak dostávaly do problému tím, že se nemohly do výuky zapojit. Charita se proto rozhodla vytvořit zázemí pro výuku těchto děti.

Charita ve Starém Kníně poskytuje služby rodinám s dětmi…

Charita, Frenštát pod Radhoštěm

Vinci

Charita Frenštát pod Radhoštěm poskytuje sociální, ošetřovatelské a pečovatelské služby v domácnostech klientů.
Odborná péče je poskytovaná pacientům s akutními nebo chronickými onemocněními, pacientům tělesně hendikepovaným a závislým na cizí pomoci.
Cílem je umožnit pacientům co nejdelší pobyt v jejich domácím prostředí a zlepšit kvalitu jejich života, zkrátit nebo zamezit pobytu v nemocnici, oddálit nebo zamezit umístění do ústavů sociální péče.

Charita Frenštát pod Radhoštěm poskytuje sociální, ošetřovatelské a…

Charita, Jablunkov

Vinci

Charita v Jablunkově poskytuje pomoc lidem v nouzi. Prostřednictvím své terénní charitní pečovatelskou služby umožňuje seniorům a lidem se zdravotním hendikepem setrvat co nejdéle v domácím prostředí.

Charita v Jablunkově poskytuje pomoc lidem v nouzi. Prostřednictvím své…

Charita, Uherský Brod

Vinci

Charita Uherský Brod poskytuje sociální služby lidem v těžké životní situaci. Prostřednictvím svých zařízení a služeb poskytujeme pomoc, podporu a poradenství v oblasti sociální a zdravotní péče.

Cílem projektu je umožnit klientům využívání podpory a pomoci při rozvíjení sociálních a pracovních dovedností v prostorách s bezbariérovým přístupem a přispět ke zdokonalování jejich pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie a zároveň podpořit smysluplné zaplnění jejich volného času, začlenění do běžného života a také prevenci sociálního vyloučení.

Charita Uherský Brod poskytuje sociální služby lidem v těžké…

Jako doma, Praha

Vinci

Jako doma je organizace, která se věnuje ženskému bezdomovectví. Hodnoty a principy, ze kterých vychází, jsou: partnerství, participace, posílení, vytváření bezpečného prostředí, genderová citlivost a spolupráce lidí s domovem a bez domova. Organizace provozuje komunitní centrum pro ženy bez domova, které zde mohou ošetřit své základní potřeby, nabízí také nejrůznější aktivity a podporu. Pracovnice organizace chodí do terénu, doprovází a síťuje ženy na další organizace, úřady, lékaře apod. Druhým hlavním projektem organizace je Jídelna Kuchařek bez domova, kde ženy v sociální tísni mohou najít práci.

Jako doma je organizace, která se věnuje ženskému…

Kamarád, Rožnov pod Radhoštěm

Vinci

Organizace Kamarád poskytuje ambulantní služby sociální prevence lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení a kteří zároveň nemohou najít uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce. Prostřednictvím sociálně pracovní terapie se snaží o dlouhodobou a pravidelnou podporu při zdokonalování pracovních návyků a dovedností.

Cílem projektu je pořízení a instalace protipožárních dveří a samozavíračů, které jsou vhodné do bezbariérového prostředí.

Organizace Kamarád poskytuje ambulantní služby sociální prevence lidem…

Kostka, Krásná Lípa

Vinci

Kostka v Krásné Lípě provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Pracuje s dětmi a mládeží zejména ze sociálně slabého prostředí, které podporuje v učení a domácí přípravě do školy.

Kostka v Krásné Lípě provozuje nízkoprahové zařízení pro děti…

Kvalitní podzim života, Vestec

Vinci

Organizace Kvalitní podzim života poskytuje péči o seniory v domácím prostředí. Cílem je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, žít běžným způsobem. Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají.

Organizace Kvalitní podzim života poskytuje péči o seniory…

Liga vozíčkářů, Brno

Vinci

Liga vozíčkářů poskytuje sociální služby lidem s fyzickým, kombinovaným nebo lehkým mentálním postižením. Reaguje na reálné potřeby lidí se zdravotním hendikepem a podle toho modeluje služby, které nabízí. Jedná se zejména o osobní asistenci, odborné sociální poradenství, centrum denních služeb a sociální rehabilitace. Na to navazuje výcvik asistenčních psů, doprava upraveným mikrobusem, půjčovna kompenzačních pomůcek, bezbariérové divadlo Barka, aktivity pro pečující osoby, pobytové akce a další.

Liga vozíčkářů poskytuje sociální služby lidem s fyzickým, kombinovaným…

Magdaléna, Mníšek pod Brdy

Vinci

Magdaléna poskytuje ucelený systém zdravotních a sociálních služeb v oblasti prevence a léčby různých typů závislostí v Praze a ve Středočeském kraji. Klientům, jejich rodinám nabízí širokou škálu služeb a vysokou míru podpory s cílem zlepšit jejich kvalitu života a pomoci jim začlenit se do společnosti a rozvíjet běžný způsob života. Současně minimalizuje zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním návykových látek.

Magdaléna poskytuje ucelený systém zdravotních a sociálních služeb…

MCU Koloseum, Liberec

Vinci

MCU Koloseum poskytuje a zprostředkovává poradenské, charitativní, vzdělávací, kulturní, sportovní, rehabilitační a zdravotní pro osoby s omezenou mobilitou a osoby zdravotně hendikepované.
Poskytuje terénní sociálních služby lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního hendikepu, a rodinám s dětmi, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se zejména o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně, poskytnutí stravy, pomoc při zajištěné chodu domácnosti.

MCU Koloseum poskytuje a zprostředkovává poradenské, charitativní, vzdělávací,…

Medica, Třinec

Vinci

Medica Třinec odborně a lidsky podporuje rodiny v každodenní náročné péči o své blízké, doprovází je v nelehké době při umírání i po smrti, a to v jejich přirozeném domácím prostředí na třinecko – jablunkovsku. Cílem služby je poskytnout odborné sociální poradenství lidem, kteří se ocitnout v nepříznivé situaci z důvodu blízkosti smrti, poskytnout poradenství pečujícím rodinám v oblasti ošetřování v domácím prostředí a pomoc pozůstalým při vyrovnávání se se ztrátou.

Medica Třinec odborně a lidsky podporuje rodiny v každodenní…

Místní místním, Praha

Vinci

Organizace Místní místním zapojuje společnost do přímé pomoci lidem bez domova nebo v nouzi prostřednictvím sítě přístupných podniků a aktivizuje lidí se zkušeností bezdomovectví a bez domova zapojením do tvůrčích skupin. Zapojování probíhá rozvíjením sítě kaváren, obchodů a provozoven jakéhokoliv typu, které se rozhodnou nabízet drobné služby zdarma primárně lidem bez domova – například sklenici vody, přístup na toaletu, nabití telefonu, přístup k wifi apod. Veřejnost může navíc předplatit pomocí voucheru nákladnější službu např. kávu, oběd, dezert, koupi oblečení nebo návštěvu kina. Na této bázi je společnosti přibližováno téma bezdomovectví a přinášeny nástroje přímé pomoci. Na úrovni lokální sousedské výpomoci organizace sbližuje mezi sebou pomáhající a ty, kteří pomoc potřebují. Zároveň se zpřístupněním podniků snaží posilovat integraci lidí bez domova do běžné společnosti mimo velmi specifické prostředí sociálních služeb.

Místní místním také podporuje umělce a muzikanty se zkušeností s bezdomovectvím. S těmito komunitami se schází, tvoří, připravují výstavy a koncerty. Vytváří zázemí, ve kterém mohou dostat nejen individuální pomoc a podporu, ale mají i možnost společně tvořit, navazovat vztahy a smysluplně trávit volný čas. Společnými akcemi, přednáškami, besedami otevírají veřejnosti problematiku bezdomovectví, komunikace a solidarity s lidmi v nouzi.

Cílem projektu je vytvořit stabilní zázemí pro umělce a muzikanty se zkušeností bezdomovectví. Tito lidé jsou na cestě k úplnému začlenění, jejich základní potřeby jsou naplněny jinde, potřebují však skupinu lidí, která je podpoří a pomůže jim jak s praktickými problémy, tak tvůrčí seberealizací.

Organizace Místní místním zapojuje společnost do přímé pomoci…

Naděje, Litomyšl

Vinci

Naděje poskytuje zázemí, poradenství, sociálně terapeutické programy a volnočasové aktivity dětem a mládeži, které nemají nebo neměly dobré rodinné zázemí, jsou z rozvrácených rodin, zažily šikanu, jsou intelektuálně slabší a obtížně se adaptují v běžných kroužcích nebo jiných zájmových aktivitách, a hrozí jim tak vyčlenění, vyloučení ze skupin svých vrstevníků, ze společnosti.

Cílem projektu je oprava hromosvodní soustavy na Domu NADĚJE v Litomyšli.

Naděje poskytuje zázemí, poradenství, sociálně terapeutické programy a…

Osvěta, Praha

Vinci

Spolek Osvěta se věnuje rozvoji dětí se zrakovým a kombinovaným postižením a přípravě speciálních volnočasových aktivit. Zároveň vyvíjí a vytváří speciální hračky a pomůcky.

Cílem projektu je poskytnout nevidomým dětem kvalitní a praktické hračky a pomůcky, díky kterým se mohou vyvíjet a poznávat okolní svět všemi smysly.

Spolek Osvěta se věnuje rozvoji dětí se zrakovým…

PARACENTRUM Fenix, Brno

Vinci

PARACEMTRUM Fenix pomáhá lidem po úrazu páteře a míchy, tedy především lidem trvale upoutaným na invalidní vozík. Klienti mohou využívat rehabilitace, fyzioterapie, osobní asistence, specializované výživové poradenství a fitness, psychologickou péči nebo bezbariérové poradenství či preventivní přednášky.

PARACEMTRUM Fenix pomáhá lidem po úrazu páteře a…

Portus, Slapy

Vinci

Organizace Portus provozuje dvě budovy chráněného bydlení v obci Slapy pro devatenáct klientů s mentálním postižením, sociálně terapeutické dílny a sociální podnik na výrobu nakládaných pochutin v obci Davle, kde našlo pracovní uplatnění devět lidí s hendikepem.

Cílem projektu je zajistit obyvatelům chráněného bydlení Na Vyhlídce ve Slapech bezproblémový přístup a užívání jejich domova, vyřešit havarijní stav plotu kolem pozemku budovy.

Organizace Portus provozuje dvě budovy chráněného bydlení v obci…

Ruka pro život, Praha

Vinci

Organizace Ruka pro život provozuje denní stacionáře a domov pro osoby se zdravotním hendikepem.

Organizace Ruka pro život provozuje denní stacionáře a…

Slezská diakonie, Český Těšín

Vinci

Slezská diakonie poskytuje služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou jsou senioři, lidé se zdravotním znevýhodněním, lidé bez domova nebo v těžkých životních situacích.

Slezská diakonie poskytuje služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou…

Společnost pro ranou péči, Olomouc

Vinci

Raná péče je terénní služba, doplněná případně o ambulantní formu, která je poskytována v místě bydliště dítěte a rodičů. Služba je určena dětem ve věku do 7 let se zdravotním hendikepem, nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu a je zaměřena na podporu rodiny a vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

Raná péče je terénní služba, doplněná případně o…

Spolek Jonáš, Hlučín

Vinci

Jonášův spolek poskytuje pomoc dětem, mládeži a dospělým s autismem a snaží se zajistit všestrannou pomoc i jejich pečujícím osobám.

Cílem projektu je inkluzivní podpora osob se zdravotním hendikepem a v tíživé socioekonomické situaci do majoritní společnosti.

Jonášův spolek poskytuje pomoc dětem, mládeži a dospělým…

Středisko křesťanské pomoci – azylový dům, Praha-Horní Počernice

Vinci

Azylový dům v Horních Počernicích poskytuje pobytové a sociální služby na přechodnou dobu osobám pečujícím o dítě (rodičovské páry, samoživitelé, prarodiče či jiní příbuzní, pěstouni), kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba je také určena i ženám v pokročilém stádiu těhotenství.
Program je specifický tím že usiluje o zachování celých rodin (matka, otec a děti) a obnovení jejich narušených funkcí.

Azylový dům v Horních Počernicích poskytuje pobytové a sociální…

Tichý svět – chráněná pracoviště, Praha

Vinci

Tichý svět podporuje neslyšící osoby v oblasti zaměstnávání, vzdělávání a vytvoření podmínek pro jejich sociální, zdravotní a pracovní začlenění do společnosti. Tiché zprávy jsou unikátním projektem a aktivně se podílí na prolomení bariér mezi slyšícími a neslyšícími občany.

Cílem projektu je podpořit profesní rozvoj a zkvalitnit práci neslyšících zaměstnanců týmu Tichých zpráv.

Tichý svět podporuje neslyšící osoby v oblasti zaměstnávání, vzdělávání…

TŘI, Čerčany

Vinci

Hlavní činností organizace TŘI je hospicová a paliativní péče, a to jak v rámci Hospice Dobrého Pastýře, tak v domácím prostředí klientů. Zdravotníci, pečovatelé, psychologové a duchovní společně usilují o odstranění či minimalizaci symptomů doprovázejících nevyléčitelné onemocnění a o naplnění fyziologických, psychosociálních a spirituálních potřeb pacienta.

Hlavní činností organizace TŘI je hospicová a paliativní…

Vladykův dvůr, Roudné

Vinci

Organizace Vladykův dvůr se věnuje vzdělávání dětí a mládeže s využitím alternativních metod při práci s koňmi, etologie koní a environmentální výchovy v rámci hiporehabilitace.

Organizace Vladykův dvůr se věnuje vzdělávání dětí a…

Zajíček na koni, Praha

Vinci

Organizace Zajíček na koni provozuje kavárnu Café AdAstra, která je zároveň i pracovištěm pro osoby s mentálním hendikepem. Ti pracují v kuchyni, za barem a obsluhují. Mezi nimi jsou klienti organizace Zajíček na koni a žáci spolupracujících speciálních škol.

Organizace Zajíček na koni provozuje kavárnu Café AdAstra,…

Category: Koronavirus

Adventor, Praha

Vinci

Adventor poskytuje služby nastavené speciálně pro osoby na spektru autismu.
Jedná se například o muzikoterapie, kurzy výtvarné, vzdělávací, herectví a improvizace, terénní podporu, individuální psychoterapie.

Adventor poskytuje služby nastavené speciálně pro osoby na…

Aliterra, Tasov

Vinci

Aliterra působí v České republice od roku 1995 a její hlavní náplní je výtvarně-řemeslné modelování pro nevidící děti, mládež i dospělé. Zakladateli jsou manželé Axmanovi, kteří založili vzdělávací centrum v poklidné vesnické krajině, kde se i dnes snaží nevidomým a zrakově hendikepovaným lidem představit sochařské modelování založené na výuce speciální techniky. Ta je uzpůsobena pro ruce tak, aby veškeré proporce modelované práce byly nevidícímu člověku srozumitelné hmatovým způsobem a bylo pro něj možné si modelovanou práci řemeslně rozvrhnout a vymodelovat.

Aliterra působí v České republice od roku 1995 a…

Caballinus, Praha

Vinci

Caballinus provozuje hipoterapii, léčebnou metodu pomáhající po fyzické i psychické stránce znevýhodněným dětem, jejímž hlavním stimulem a rehabilitačním prvkem je pohyb koně, resp. jeho hřbetu v kroku, jež je velmi podobný lidské chůzi. Tuto službu poskytuje celoročně, a to buď ambulantně nebo formou intenzivních pobytů.

Dětským klientům (již od 2 měsíců věku) a jejich rodinám nabízí komplexní péči v oblasti motorické, psychické a sociální: hipoterapie, fyzioterapie, aktivity s využitím koní, canisterapie, psychologické konzultace, výtvarné aktivity a podobně. Cílem je ovlivnění psychomotorického vývoje dítěte tak, že je schopno maximálně využít motorických dovedností v rámci svého postižení. Tím se zvyšuje jeho integrace mezi zdravé děti.

Caballinus provozuje hipoterapii, léčebnou metodu pomáhající po fyzické…

Cesta domů, Praha

Vinci

Cesta domů prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování o nevyléčitelně nemocné a umírající děti a dospělé v jejich přirozeném prostředí a nabízí podporu jejich blízkým.

Péče je zaměřena na tišení bolesti a dalších závažných projevů, které provázejí nevyléčitelné nemoci a umírání, na podporu rodiny i nemocného tak, aby člověk v posledních dnech a týdnech života mohl žít důstojně, měl čas na své nejbližší, na rozloučení a mohl být doma.

Cesta domů prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování…

Dětský domov, Unhošť

Vinci

Dětský domov v Unhošti poskytuje výchovnou a vzdělávací péči dětem zpravidla ve věku 3-18 let.
Pokud ale děti pokračují ve studiu, mohou v dětském domově zůstat až do 26 let.
Klienty jsou zpravidla děti z rodin, kde byly nevyhovující podmínky, rodiny neplnily svou funkci, děti byly mnohdy týrány, či zneužívány.

Dětský domov v Unhošti poskytuje výchovnou a vzdělávací péči…

Dětský domov, Vysoká Pec

Vinci

Dětský domov ve Vysoké Peci poskytuje péči a zabezpečení dětí s nařízenou ústavní výchovou.

Dětský domov ve Vysoké Peci poskytuje péči a…

Domov – plzeňská hospicová péče, Plzeň

Vinci

Domov poskytuje zdravotní a sociální služby – domácí hospicovou a paliativní péči nevyléčitelně nemocným a umírajícícm a terénní odlehčovací službu a sociální poradenství pro seniory, dlouhodobě nemocné a zdravotně postižené.

Domov poskytuje zdravotní a sociální služby – domácí…

Domov sv. Josefa, Žirec u Dvora Králové

Vinci

Domov sv. Josefa poskytuje komplexní zdravotní a sociální péči osobám nemocným roztroušenou sklerózou. Snaží se těmto lidem dopřát plnohodnotný život, pomáhat zlepšit jejich zdravotní stav, vyrovnat se s nemocí a kompenzovat ztrátu hybnosti, seberealizovat se a začlenit se aktivně do kolektivu.

Domov sv. Josefa poskytuje komplexní zdravotní a sociální…

Domov Sue Ryder, Praha

Vinci

Domov Sue Ryder pomáhá seniorům a jejich rodinám ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti.

Domov Sue Ryder pomáhá seniorům a jejich rodinám…

Flami, Praha

Vinci

Organizace Flami realizuje vzdělávací, poradenské, terapeutické a rozvojové aktivity. V době karantény se zaměřila na seniory, na které dopadala různá opatření a zvyšovala se tak rizika následků pandemie. V domovech pro seniory realizovali muziko-arteterapeutická setkávání s cílem zvýšit u klientů motivaci k aktivitě a tím podpořit jejich psycho-sociální kondici a napomoci ke zmírnění možných následků zvýšené izolace.

Organizace Flami realizuje vzdělávací, poradenské, terapeutické a rozvojové…

Hipocentrum Robin, Krupá u Rakovníka

Vinci

Hipocentrum Robin se zabývá hipoterapeutickým ježděním převážně pro děti s poruchou autistického spektra. Tato specializace je v České republice unikátní. Hipocentrum pracuje nejen s dětmi, ale s celými rodinami.

Hipocentrum Robin se zabývá hipoterapeutickým ježděním převážně pro…

Hospic sv. Jiří, Cheb

Vinci

Hospic sv. Jiří poskytuje zdravotní, psychickou, sociální a spirituální podporu umírajícím, aby mohli závěr svého život prožít, pokud možno se svými nejbližšími v domácím či domovu podobném prostředí tak, že toto období budou vnímat jako přirozenou a smysluplnou součást svého života.

Hospic sv. Jiří poskytuje zdravotní, psychickou, sociální a…

Hospicová péče sv. Kleofáše, Třeboň

Vinci

Svatý Kleofáš poskytuje mobilní specializovanou péči včetně odlehčovací služby a osobní asistence. Zároveň provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Svatý Kleofáš poskytuje mobilní specializovanou péči včetně odlehčovací…

Charita, Dobříš

Vinci

Charita ve Starém Kníně poskytuje služby rodinám s dětmi v nouzi, seniorům a lidem se zdravotním hendikepem. Působí v okrese Příbram – v Dobříši, Sedlčanech, Voticích a Mokrovratech.

V období pandemie byly uzavřeny školy a děti se musely vzdělávat doma s rodiči. V některých rodinách, o které se charita stará, ale technické pomůcky chybí a rodiče neumí s počítači pracovat. Děti se tak dostávaly do problému tím, že se nemohly do výuky zapojit. Charita se proto rozhodla vytvořit zázemí pro výuku těchto děti.

Charita ve Starém Kníně poskytuje služby rodinám s dětmi…

Charita, Frenštát pod Radhoštěm

Vinci

Charita Frenštát pod Radhoštěm poskytuje sociální, ošetřovatelské a pečovatelské služby v domácnostech klientů.
Odborná péče je poskytovaná pacientům s akutními nebo chronickými onemocněními, pacientům tělesně hendikepovaným a závislým na cizí pomoci.
Cílem je umožnit pacientům co nejdelší pobyt v jejich domácím prostředí a zlepšit kvalitu jejich života, zkrátit nebo zamezit pobytu v nemocnici, oddálit nebo zamezit umístění do ústavů sociální péče.

Charita Frenštát pod Radhoštěm poskytuje sociální, ošetřovatelské a…

Charita, Jablunkov

Vinci

Charita v Jablunkově poskytuje pomoc lidem v nouzi. Prostřednictvím své terénní charitní pečovatelskou služby umožňuje seniorům a lidem se zdravotním hendikepem setrvat co nejdéle v domácím prostředí.

Charita v Jablunkově poskytuje pomoc lidem v nouzi. Prostřednictvím své…

Jako doma, Praha

Vinci

Jako doma je organizace, která se věnuje ženskému bezdomovectví. Hodnoty a principy, ze kterých vychází, jsou: partnerství, participace, posílení, vytváření bezpečného prostředí, genderová citlivost a spolupráce lidí s domovem a bez domova. Organizace provozuje komunitní centrum pro ženy bez domova, které zde mohou ošetřit své základní potřeby, nabízí také nejrůznější aktivity a podporu. Pracovnice organizace chodí do terénu, doprovází a síťuje ženy na další organizace, úřady, lékaře apod. Druhým hlavním projektem organizace je Jídelna Kuchařek bez domova, kde ženy v sociální tísni mohou najít práci.

Jako doma je organizace, která se věnuje ženskému…

Kostka, Krásná Lípa

Vinci

Kostka v Krásné Lípě provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Pracuje s dětmi a mládeží zejména ze sociálně slabého prostředí, které podporuje v učení a domácí přípravě do školy.

Kostka v Krásné Lípě provozuje nízkoprahové zařízení pro děti…

Kvalitní podzim života, Vestec

Vinci

Organizace Kvalitní podzim života poskytuje péči o seniory v domácím prostředí. Cílem je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, žít běžným způsobem. Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají.

Organizace Kvalitní podzim života poskytuje péči o seniory…

Liga vozíčkářů, Brno

Vinci

Liga vozíčkářů poskytuje sociální služby lidem s fyzickým, kombinovaným nebo lehkým mentálním postižením. Reaguje na reálné potřeby lidí se zdravotním hendikepem a podle toho modeluje služby, které nabízí. Jedná se zejména o osobní asistenci, odborné sociální poradenství, centrum denních služeb a sociální rehabilitace. Na to navazuje výcvik asistenčních psů, doprava upraveným mikrobusem, půjčovna kompenzačních pomůcek, bezbariérové divadlo Barka, aktivity pro pečující osoby, pobytové akce a další.

Liga vozíčkářů poskytuje sociální služby lidem s fyzickým, kombinovaným…

Magdaléna, Mníšek pod Brdy

Vinci

Magdaléna poskytuje ucelený systém zdravotních a sociálních služeb v oblasti prevence a léčby různých typů závislostí v Praze a ve Středočeském kraji. Klientům, jejich rodinám nabízí širokou škálu služeb a vysokou míru podpory s cílem zlepšit jejich kvalitu života a pomoci jim začlenit se do společnosti a rozvíjet běžný způsob života. Současně minimalizuje zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním návykových látek.

Magdaléna poskytuje ucelený systém zdravotních a sociálních služeb…

MCU Koloseum, Liberec

Vinci

MCU Koloseum poskytuje a zprostředkovává poradenské, charitativní, vzdělávací, kulturní, sportovní, rehabilitační a zdravotní pro osoby s omezenou mobilitou a osoby zdravotně hendikepované.
Poskytuje terénní sociálních služby lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního hendikepu, a rodinám s dětmi, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se zejména o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně, poskytnutí stravy, pomoc při zajištěné chodu domácnosti.

MCU Koloseum poskytuje a zprostředkovává poradenské, charitativní, vzdělávací,…

Medica, Třinec

Vinci

Medica Třinec odborně a lidsky podporuje rodiny v každodenní náročné péči o své blízké, doprovází je v nelehké době při umírání i po smrti, a to v jejich přirozeném domácím prostředí na třinecko – jablunkovsku. Cílem služby je poskytnout odborné sociální poradenství lidem, kteří se ocitnout v nepříznivé situaci z důvodu blízkosti smrti, poskytnout poradenství pečujícím rodinám v oblasti ošetřování v domácím prostředí a pomoc pozůstalým při vyrovnávání se se ztrátou.

Medica Třinec odborně a lidsky podporuje rodiny v každodenní…

PARACENTRUM Fenix, Brno

Vinci

PARACEMTRUM Fenix pomáhá lidem po úrazu páteře a míchy, tedy především lidem trvale upoutaným na invalidní vozík. Klienti mohou využívat rehabilitace, fyzioterapie, osobní asistence, specializované výživové poradenství a fitness, psychologickou péči nebo bezbariérové poradenství či preventivní přednášky.

PARACEMTRUM Fenix pomáhá lidem po úrazu páteře a…

Ruka pro život, Praha

Vinci

Organizace Ruka pro život provozuje denní stacionáře a domov pro osoby se zdravotním hendikepem.

Organizace Ruka pro život provozuje denní stacionáře a…

Slezská diakonie, Český Těšín

Vinci

Slezská diakonie poskytuje služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou jsou senioři, lidé se zdravotním znevýhodněním, lidé bez domova nebo v těžkých životních situacích.

Slezská diakonie poskytuje služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou…

Společnost pro ranou péči, Olomouc

Vinci

Raná péče je terénní služba, doplněná případně o ambulantní formu, která je poskytována v místě bydliště dítěte a rodičů. Služba je určena dětem ve věku do 7 let se zdravotním hendikepem, nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu a je zaměřena na podporu rodiny a vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

Raná péče je terénní služba, doplněná případně o…

Středisko křesťanské pomoci – azylový dům, Praha-Horní Počernice

Vinci

Azylový dům v Horních Počernicích poskytuje pobytové a sociální služby na přechodnou dobu osobám pečujícím o dítě (rodičovské páry, samoživitelé, prarodiče či jiní příbuzní, pěstouni), kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba je také určena i ženám v pokročilém stádiu těhotenství.
Program je specifický tím že usiluje o zachování celých rodin (matka, otec a děti) a obnovení jejich narušených funkcí.

Azylový dům v Horních Počernicích poskytuje pobytové a sociální…

TŘI, Čerčany

Vinci

Hlavní činností organizace TŘI je hospicová a paliativní péče, a to jak v rámci Hospice Dobrého Pastýře, tak v domácím prostředí klientů. Zdravotníci, pečovatelé, psychologové a duchovní společně usilují o odstranění či minimalizaci symptomů doprovázejících nevyléčitelné onemocnění a o naplnění fyziologických, psychosociálních a spirituálních potřeb pacienta.

Hlavní činností organizace TŘI je hospicová a paliativní…

Vladykův dvůr, Roudné

Vinci

Organizace Vladykův dvůr se věnuje vzdělávání dětí a mládeže s využitím alternativních metod při práci s koňmi, etologie koní a environmentální výchovy v rámci hiporehabilitace.

Organizace Vladykův dvůr se věnuje vzdělávání dětí a…

Zajíček na koni, Praha

Vinci

Organizace Zajíček na koni provozuje kavárnu Café AdAstra, která je zároveň i pracovištěm pro osoby s mentálním hendikepem. Ti pracují v kuchyni, za barem a obsluhují. Mezi nimi jsou klienti organizace Zajíček na koni a žáci spolupracujících speciálních škol.

Organizace Zajíček na koni provozuje kavárnu Café AdAstra,…

Category: 2019

Benediktus, Modletín

Vinci

ARCHA Benediktus pečuje o osoby s mentálním, případně kombinovaným postižením. Poskytuje denní služby, chráněné dílny a bydlení. V komunitě je cca 18 klientů, z nich 6 je bydlících. Organizace působí v oblasti rozvoje, vzdělání společnosti v jejím okolí formou pořádání akcí pro veřejnost, programů pro školy atd. Obnovuje a vrací do života zničené a opuštěné objekty, obnovuje kulturní a místní zvyklosti.

Cílem projektu je rekonstrukce objektu bývalých lázní, který bude sloužit jako zázemí sociálně-terapeutických a chráněných dílen pro členy komunity.

ARCHA Benediktus pečuje o osoby s mentálním, případně kombinovaným…

Cheiron T, Tábor

Vinci

Cheiron T posiluje zdravé mezilidské vztahy. Znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám poskytuje odborné služby vedoucí k dosažení samostatnosti a odpovědnosti.

Cílem projektu je nabídnou mládeži ze sociálně slabého prostředí smysluplné využití volného času prostřednictvím hudební zkušebny v rámci nízkoprahového domu pro mládež. Místní děti a mladí lidé zde budou moci kvalitně a smysluplně trávit volný čas, naučit se novým dovednostem, navázat nové vztahy a trávit čas v kreativním kolektivu. Zároveň budou mít možnost využít odborných služeb.

Cheiron T posiluje zdravé mezilidské vztahy. Znevýhodněným dětem,…

Kostka, Krásná Lípa

Vinci

Klub Včelka poskytuje podporu dětem v předškolním věku, které vyrůstají v nepodnětném sociálně slabém prostředí a jejich rodinám.

Cílem projektu je zvýšit připravenost zejména romských dětí a dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí na úspěšné zahájení školní docházky v rámci předškolního Klubu Včelka, posílit jejich kognitivní dovednosti a jazykovou přípravu. Pomoci vyrovnat deficity dětí ze sociálně slabého prostředí, budovat jejich návyky a pobyt v kolektivu.

Klub Včelka poskytuje podporu dětem v předškolním věku, které…

Osvěta, Praha

Vinci

Aktivity spolku Osvěta – výtvarné a šicí dílny, pohybového centra – propojuje autorská metodika Larisy Ruzjakové, která má dlouholetou praxi v práci se zrakově postiženými dětmi, a která vyvíjí hapticko-taktilní hračky a pomůcky pro zrakově postižené děti, které jsou využívány ve výtvarné dílně i pohybovém centru.

Cílem projektu je vybudovat prostor, kde se budou moci děti se zrakovým a kombinovaným postižením beze strachu pohybovat, bezpečně poznávat okolní prostředí a smysluplně trávit volný čas. Aktivity budou probíhat ve speciálně upraveném prostředí a se speciálními pomůckami zhotovenými v šicí dílně spolku.

Aktivity spolku Osvěta – výtvarné a šicí dílny,…

Savio, Zlín

Vinci

Savio si dává za cíl hledání odpovědí na potřeby dětí i pedagogů Zlínského kraje, pracovat v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mladistvých, a pomáhat tak zlepšovat situaci ve školních třídách i v životech jedinců, předcházet vyloučení sociálně znevýhodněných jedinců. Díky rozvoji osobnosti u jednotlivce dochází k pozitivní změně i v kolektivu.

Cílem projektu je pomocí technik zážitkové pedagogiky pracovat s dětmi již od první třídy úměrně jejich schopnostem a zdatnostem a provést je tak celou školní docházkou (od první do deváté třídy) bez zbytečných traumat, a tím pomáhat předcházet rizikovému chování, jako je záškoláctví, sebepoškozování, různé druhy závislostí, promiskuitní chování, vandalismus a další.

Savio si dává za cíl hledání odpovědí na…

Sociální družstvo Střecha, Praha

Vinci

Bistro Střecha je sociální podnik, kde pracují lidé se zkušeností s bezdomovectvím, po výkonu trestu a v podmínce. Cílem je nejen zaměstnat co nejvíce lidí z těchto vyloučených skupin, které jsou znevýhodněny na pracovním trhu, ale také jim poskytnout důstojná pracovní místa a pomoct jim s řešením bydlení, dluhů, exekucí apod.

Po patnácti měsících od otevření sociálního podniku v něm pracuje sedm lidí z výše zmíněných cílových skupin. Několika z nich se podařilo najít stabilní či dočasné domovy, začít řešit jejich dluhy a exekuce, aby jim zůstal důstojný příjem při práci i přes exekutorské srážky. Jsou rovněž zapojováni do vedení podniku a každý/á má možnost po šesti měsících práce ve Střeše vstoupit do sociálního družstva Střecha, a stát se tak spolumajitelem/spolumajitelkou.

Cílem projektu je modernizace vybavení sociálního podniku bistro Střecha. Nové vybavení do kuchyně zefektivní, zjednoduší práci a sníží výdaje. Tím se získá prostor pro investice do dalšího rozvoje a vytvoří se nová pracovní místa pro lidi ze sociálně vyloučených skupin.

Bistro Střecha je sociální podnik, kde pracují lidé…

Terapeutické centrum Modré dveře, Říčany

Vinci

Osoby s duševním onemocněním a/nebo mentálním postižením se kvůli svému hendikepu ocitají v ohrožení sociálním vyloučením. Jejich hendikep je často omezuje v pohybu po okolí, pobytu mezi lidmi, kontaktu se sociálním prostředím. U osob, které mají potenciál být zaměstnány, jim jejich nemoc/postižení komplikuje zapojení na pracovní trh, ať už formou sníženého intelektu (u osob s mentálním postižením), nebo malými pracovními zkušenostmi z důvodu nestabilního zdravotního stavu (u osob s duševním onemocněním) nebo častým střídáním zaměstnání.

Cílem projektu je zkrácení doby potřebné k naplnění cíle klienta a jeho setrvání ve službách. Sekundárně projekt pomůže eliminovat riziko vzniku závislosti klientů na službách a díky snížení doby potřebnosti využívání služeb bude organizace moci podpořit více klientů než doposud.

Osoby s duševním onemocněním a/nebo mentálním postižením se kvůli…

Ústav Pohoda, Český Těšín

Vinci

Hlavním posláním Ústavu Pohoda je podpořit zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných, pomoc při začleňování sociálně vyloučených osob a také odstraňování bariér při přístupu v zaměstnání a provozování hospodářské činnost osob se zdravotním postižením.

Projekt bistra Ryba do ruky nabídne práci osobám se zdravotním hendikepem. Záměrem je provozování stánků s rychlým občerstvením, kde budou podávány rybí speciality připravované a prodávané sociálně a zdravotně znevýhodněnými lidmi.

Cílem projektu je pomoci najít práci osobám se zdravotním postižením, které obtížně hledají uplatnění na trhu práce. To jim umožní návrat do společnosti tím, že získají příjem a pracovní návyky. Adaptují se tak na běžné životní podmínky, zmírní svou závislost na sociálních dávkách a posílí se jejich samostatnost.

Hlavním posláním Ústavu Pohoda je podpořit zaměstnávání osob…

V růžovém sadu, Ořechov

Vinci

Organizace V růžovém sadu je sociálně terapeutická dílna na výrobu dřevěných předmětů a asistované zaměstnávání s využitím vlastního pracovního programu, designu a technologií. Cílem dílny je zvýšení a udržení kvality života lidí s mentálním hendikepem a s autismem. Organizace usiluje o přiblížení se běžnému zaměstnání v co největším možném počtu charakteristik při zachování individuality jedince a respektu k jeho omezením.

Cílem projektu je obohatit hlavní, naprosto speciální výrobní program dílny postavený na jednoduchém ručním opracování dřeva, stoprocentně přizpůsobený lidem s mentálním postižením a s autismem, o laserové zařízení pro řezání a gravírování dřeva. To bude sloužit například k vypalování textů, znaků či obrázků na dřevěné výrobky z dílny dle přání zákazníků. Organizace chce také připravit výrobky nové originální výrobky. Lidé s mentálním postižením se tak naučí novým činnostem.

Pořízení laserového centra podpoří udržení jak sociálně-terapeutických i pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, tak i zajišťovacího týmu. Laserová technologie přispěje k pozitivnímu trendu zvýšení podílu prostředků na provoz dílny získaných vlastní činností a opět o kousek sníží její závislost na veřejných zdrojích.

Organizace V růžovém sadu je sociálně terapeutická dílna na…

Category: 2017

Centrum hiporehabilitace Mirákl, Holubice

Vinci

Centrum hiporehabilitace Mirákl poskytuje hipoterapii a doplňkové aktivity pro zdravotně postižené děti již od věku 3 měsíců. Snahou je obohatit klasickou fyzioterapii či rehabilitaci o další doplňkové metody, které přispějí k rozvoji dítěte se zdravotním postižením v oblasti motorické, ale i psychické a sociální. Hlavním zaměřením sdružení je ambulantní hipoterapie a intenzivní hiporehabilitační programy, dále však nabízí i doplňkové aktivity jako canisterapie, Bobath terapie.

Cílem projektu bylo vybavení rehabilitační místnosti o nové pomůcky nutné k zajištění péče v oblasti hipoterapie, canisterapie, fyzioterapie a muzikoterapie.

Centrum hiporehabilitace Mirákl poskytuje hipoterapii a doplňkové aktivity…

Farní charita, Beroun

Vinci

Farní charita Beroun je největším poskytovatelem sociálních služeb na Berounsku a Hořovicku. Cílovými skupinami jsou senioři s Alzheimerem, osoby bez přístřeší, rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením.

Farní charita Beroun provozuje od roku 2005 azylové služby pro muže bez přístřeší v Azylovém domě sv. Jakuba v Berouně, kde poskytuje ubytování mužům bez přístřeší včetně služeb a další pomoci potřebných po nezbytně nutnou dobu k překonání nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení a v krizové životní situaci.

Cílem projektu bylo zlepšení prostředí a zázemí Azylového domu sv. Jakuba pro muže včetně noclehárny formou částečné rekonstrukce (rekonstrukce odpadů, oprava podlah, vymalování a rekonstrukce přístřešku pro popelnice).

Farní charita Beroun je největším poskytovatelem sociálních služeb…

Green Doors, Praha

Vinci

Hlavní činností Green Doors je poskytování pracovní a sociální rehabilitace mladým lidem se schizofrenií. Mezi hlavní projekty sdružení patří tři tréninkové projekty – dvě kavárny a jedna restaurace. Nejstarším projektem je tréninková kavárna Café Na půl cesty, druhou kavárnou je V. kolona v psychiatrické nemocnici v Bohnicích a nejmladším projektem je vegetariánská restaurace Mlsná kavka v Karlíně. Ve všech projektech jsou v rehabilitaci klienti, kteří se tak připravují na svůj návrat do běžného života (do práce, do školy…) a na opuštění léčebny. Tyto tři projekty jsou dále doplněny službami, jako je Přechodné a podporované zaměstnávání, Sociální poradna, Trénink kognitivních funkcí atd. Zároveň se Green Doors věnuje osvětovým projektům (např. Smysluplná káva či Čistá duše) a podpoře destigmatizace lidí s duševním onemocněním. Green Doors je činné i na poli kulturním, neboť ve všech projektech probíhají koncerty, výstavy atd.

V kavárně V. kolona je nedostatek prostoru pro terapeutickou práci s klienty, neboť jako terapeutická místnost slouží pouze maličká kancelář. V patře nad kanceláří dlouhá léta fungoval PC koutek, který je již v dnešní době lehce zastaralý a klienti ho už nepoužívají. Cílem je předělat tento prostor na další terapeutický prostor, který bude využíván ke schůzkám s klienty, rehabilitačním plánům atd. Zároveň je potřeba obměnit některý nábytek, který je v kavárně již řadu let a pomalu končí jeho funkceschopnost.

V. kolona je krásná netypická kavárna uprostřed psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Patro, které dlouhé roky sloužilo jako PC prostor pro klienty a pacienty PNB, se téměř nepoužíval. Cílem projektu bylo jeho přetvoření na terapeutický prostor, kterého je v kavárně nedostatek. Prostor slouží ke schůzkám s klienty.

Hlavní činností Green Doors je poskytování pracovní a…

Hipocentrum ROBIN, Krupá u Rakovníka

Vinci

Hlavní činností Hipocentra ROBIN je hipoterapeutické ježdění pro děti s poruchou autistického spektra (PAS), vývojovou dysfázií a úzkostnými poruchami. Hipocentrum dále provádí psychoterapeutické a relaxační ježdění pro děti a dospělé.

Děti s PAS mají problémy s přizpůsobením se okolí. Jako startovací část adaptace na jízdu na koni Hipocentrum využívá kruhovou jízdárnu. Současná kruhová jízdárna byla silně poškozena vichřicí a je pro terapie v naprosto nevyhovujícím stavu. Jízdárna, kterou chce Hipocentrum zakoupit, se buduje jako stavebnice (tedy celek) a dá se v případě potřeby i demontovat a přesunout na jiné místo.

Děti s PAS mají problémy s přizpůsobením se okolí. Terapie pomáhá se začleněním těchto dětí do společnosti (rozvoj řeči atd.). U většiny klientů došlo ke zlepšení zvládání emocí (zejména úzkosti z neznámého, odporu k novým věcem a vzteku). Zlepšila se jejich pohybová koordinace a u některých se zlepšil i spánkový režim. Dvě děti začaly chodit pravidelně na záchod. Neverbální děti se naučily alespoň několik znaků používaných na Hipoterapii a zjistili, že komunikace (byť znaky) je pro ně velice funkční. U dětí verbálních podporuje terapie rozvoj funkční řeči a používání různých slovních pokynů, na které přímo reaguje kůň (skrze svého vodiče). U všech dětí došlo ke ztrátě strachu a nyní si terapie užívají a dokáží relaxovat a uvolnit se na koni.

Cílem je dětem pomoci vytvořit vztah, nejen ke koním, ale i k  pracovníkům a okolí, aby se v Hipocentru cítily bezpečně a spokojeně. Aby zjistily, jak mohou funkčně využívat komunikaci (verbální i neverbální) tím, že dostanou okamžitou zpětnou vazbu skrze reakci koně i terapeuta. Je podporován nejen jejich tělesný vývoj, ale zejména jejich psychická stránka. Terapie jsou založené na plném přijetí nejen dítěte (se všemi jeho možnými projevy), ale i jeho rodiny a jejich podpoře.

Hlavní činností Hipocentra ROBIN je hipoterapeutické ježdění pro…

Náruč – kavárna Modrý domeček, Řevnice

Vinci

Kavárna Modrý domeček v Řevnicích poskytuje chráněná pracovní místa lidem s mentálním postižením a s duševním onemocněním. Kavárna nabízí široký výběr káv, nápojů a vlastní výrobu sladkého a slaného sortimentu, teplé obědy, catering a výrobu delikates.

Cílem projektu je zlepšení technologického vybavení kavárny Modrý domeček. Konkrétně se jedná o zakoupení cukrářského a pekařského konvektomatu.

Kavárna Modrý domeček v Řevnicích poskytuje chráněná pracovní místa…

Portus, Praha

Vinci

Pro lidi s mentálním postižením je obecně prakticky nemožné najít regulérní zaměstnání. Podle Úřadu práce Praha-západ neexistují pro tuto cílovou skupinu v tomto regionu dlouhodobě žádné nabídky zaměstnavatelů. Sociální podnik DOBROTY S PŘÍBĚHEM se od počátku roku 2014 zabývá výrobou nakládaných sýrů a utopenců dle originálních receptur. V jeho potravinářské výrobě našlo stálé zaměstnání na HPP nejprve 5 lidí s postižením a od roku 2016 díky rozvoji podniku tento počet vzrostl na 7 (z toho je 85 % lidí právě s mentálním postižením). Produkty sociálního podniku jsou distribuovány stálým odběratelům (restaurace, kavárny), ale také do firem, specializovaných obchodů či na farmářské trhy.

Spuštění podnikání předcházelo téměř 10 let sbírání zkušeností se stejnou výrobou na principu sociálně terapeutické dílny, kterou provozuje Portus Praha v obci Slapy. Tato dílna (se 17 klienty s mentálním postižením) doposud dodává sociálnímu podniku subdodávky – např. očištěnou zeleninu nebo česnek, což multiplikuje dosah projektu. V roce 2016 (po 3,5 letech od začátku podnikání) se dostal sociální podnik do plusových čísel, což dokládá nejen zásadní navýšení produkce a počtu zaměstnanců, ale i několik prestižních ocenění: vítěz EY Podnikatel roku v kategorii sociálně odpovědný podnikatel roku, vítěz soutěže o nejúspěšnější sociální podnik v programu Lepší byznys.

Budova potravinářské dílny (oceněná cenou Young Architect Awards) byla vystavěna z příjmů z benefiční činnosti a prodeje výrobků. Pro další rozvoj sociálního podnikání DOBROT S PŘÍBĚHEM ovšem tato budova potřebuje několik dílčích rekonstrukcí. Tou nejpotřebnější a nejaktuálnější je výměna a utěsnění nefunkčních dveří chladicího boxu, které nyní způsobují velké ztráty energie a potíže při uchovávání produktů i jejich logistice.

Projekt řešil havarijní a nevyhovující stav dveří chladící místnosti v potravinářské dílně sociálního podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM, který zaměstnává na HPP 7 osob s postižením. Hlavní cílovou skupinou jsou lidé s mentálním postižením, pro které neexistují v regionu jiné pracovní nabídky. Porouchané a neopravitelné posuvné dveře, které způsobovaly zaměstnancům podniku problémy při práci i logistice, byly vyměněny za křídlové a patřičně utěsněny, aby nevznikaly úniky teploty (chlazení).

Pro lidi s mentálním postižením je obecně prakticky nemožné…

Rodeza, Havířov

Vinci

Rodeza je pověřený orgán sociálně-právní ochrany dětí v rámci působnosti Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Poskytuje pomoc a podporu rodičům a dětem v náhradní rodinné péči, uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče, realizuje dohled nad výkonem pěstounské péče a vzdělávání pro osoby pečující, odborné rodinné a sociální poradenství, asistovaná setkání s rodičem či jinou osobou, programy primární prevence, integrace dítěte do školského prostředí, doučování, profesionální hlídání dětí v rámci respitní péče, kariérové poradenství dětem a náhradním rodičům.

Cílem projektu je vybudování moderního edukačního střediska pro osoby pečující/osoby v evidenci a děti z náhradních rodin.

Rodeza je pověřený orgán sociálně-právní ochrany dětí v rámci…

SRAZ – Společně za radostí a zdravím, Praha

Vinci

Sraz nabízí služby a programy s využitím terapeutické a výukové farmy především v oblasti zooterapie, vzdělávání a osvěty, volnočasových aktivit. Významná část programů Sdružení SRAZ je určena lidem s postižením. V rámci nich jsou zajišťovány lekce hiporehabilitace, do které spadá hipoterapie a aktivity s využitím koní. Pro klienty jsou v rámci školního roku připravovány pravidelné lekce hiporehabilitace a intenzivní hiporehabilitační pobyt v období letních prázdnin. Sraz zajišťuje provoz terapeutické farmy s původními českými plemeny hospodářských zvířat, na které probíhají aktivity pro klienty, praxe studentů ZU obor zoorehabilitace, vzdělávací programy a zooterapie.
Sdružení SRAZ se dále věnuje přípravě a realizaci environmentálních výukových programů, odborných seminářů, zájmových kroužků pro děti a mládež, osvětových akcí pro veřejnost, prázdninových pobytů pro rodiče a děti aj.

Cílem projektu bylo zajištění kvalitních služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním formou hiporehabilitace. Jedná se o postavení nové rampy a obnovu dřevěné ohrady pro lekce hipoterapie, výcvik koní a jejich relaxaci.

Sraz nabízí služby a programy s využitím terapeutické a…

TyfloCentrum, Ústí nad Labem

Vinci

TyfloCentrum podporuje nevidomé osoby nebo osoby s těžkou ztrátou zraku v jejich integraci do společnosti. Poskytuje praktickou pomoc při řešení konkrétních problémů v každodenním životě, zejména při zvládání náročných nebo nestandardních situací. TyfloCentrum je jedinou organizací v Ústeckém kraji, která pro klienty zajišťuje osobní doprovody (tzv. průvodcovské a předčitatelské služby) a jednou ze dvou organizací, která poskytuje služby pro podporu soběstačnosti a samostatnosti (tzv. sociální rehabilitaci – především kurzy PC pro ovládání zvětšovacích a odečítacích programů). Také poskytujeme další doplňkové služby, včetně volnočasových aktivit.

Čtečka pro nevidomé podpořila záměr společnosti vytvořit multifunkční prostor, který bude sloužit jako klubovna, posluchárna, učebna a relaxační prostor zároveň. Jedná se o prostor o 30 m².

V nové klubovně bude prostor, kde bude PC vybavení pro práci s klienty. Zároveň bude tento prostor sloužit jako PC podpora a přístup k internetu se specifickým SW vybavením pro nevidomé. Bude zde k dispozici i čtečka knih pro nevidomé, která umí převádět běžný text do poslechu a CD přehrávač pro poslech hudby (CD přehrávač bude sloužit i při volnočasových aktivitách, józe a běhu na běžeckém pásu a jízdě na rotopedu). Klubovna bude využívána i pro setkávání nevidomých – tzv. čajovnu pro nevidomé. Také jsou zde plánovány specifické volnočasové aktivity pro nevidomé, tj. zvuková střelba, šachy a další hry pro nevidomé, jóga, sebeobrana, rotoped a běžecký pás a specifické hraní hry pro nevidomé – Quadro. Kromě uvedeného bude prostor sloužit i jako skladový prostor pro vybavení a pomůcky pro práci s nevidomými a šanony s dokumentací k naší práci.

Prostor je v plánu využít i pro setkání nevidomých s vidoucími, např. studenty zdravotních škol, demonstrovat vidoucím svět nevidomých. Okna v místnosti bude možné 100 % zastínit a udělat absolutní tmu. Díky tomu bude možné realizovat přednášky pro vidoucí a pomáhat jim pochopit svět nevidomých, i pomocí specifických pomůcek pro nevidomé.

TyfloCentrum podporuje nevidomé osoby nebo osoby s těžkou ztrátou…

Category: 2018

Barevný svět dětí, Praha

Vinci

Barevný svět dětí pomáhá ohroženým dětem. Podporuje rodiny, které procházejí náročnými životními situacemi již od roku 2005. V těchto rodinách pomáhá svými aktivitami vytvářet prostředí, ve kterém se děti budou zdravě vyvíjet a prožívat šťastné spokojené dětství. Cílem je děti připravit na zodpovědný dospělý život.
Klienty jsou děti, jejich rodiče a pěstouni. V případě potřeby organizace pracuje i s širším rodinným okolím. Spolupráci navazuje také s dalšími organizacemi a institucemi. Reaguje na potřeby dětí a rodin, poskytuje jim komplexní podporu založenou primárně na sociální práci, psychologickém poradenství, terapeutické podpoře a řadě dalších odborných služeb. Barevný svět dětí usiluje o zefektivnění systému péče o ohrožené děti. Své zkušenosti sdílí s širokou odbornou i laickou veřejností a zvyšuje povědomí o aktuálních tématech ohrožených rodin.

Cílem projektu je moderní vybavení terapeutické a komunitní místnosti, aby sloužila k rozvoji a podpoře jak klientů, tak i návštěvníků z řad odborníků i laické veřejnosti v oblasti práce s dětmi a rodinou.

Barevný svět dětí pomáhá ohroženým dětem. Podporuje rodiny,…

Borůvka, Borovany

Vinci

Hlavní činností Borůvky je terénní pečovatelská služba. Jejím cílem je pomoci klientům v jejich domácnosti s činnostmi, které by vzhledem ke svému postižení či věku sami bez pomoci nezvládli, a umožnit jim tak dál zůstat ve svém domácím prostředí. Jedná se především o péči o jejich vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, stravování, dovozu k lékaři, na pravidelné rehabilitace, podání léků, ošetření na lůžku, úklid, nákupy, pomoc s vyřizováním úředních záležitostí, s pracemi na zahradě a kolem domu, dovoz stravy. Pečovatelky zajišťují při těchto činnostech odbornou péči a individuální přístup ke klientovi.

Cílem projektu je zkvalitnění služeb pro klienty s těžkým tělesným a zdravotním postižením. Vytvořit zázemí, kde by klienti mohli během dne např. procvičovat jemnou motoriku, aktivizační činnosti, hrát hry anebo jen číst knížku nebo odpočívat.

Hlavní činností Borůvky je terénní pečovatelská služba. Jejím…

Cesta bez barier, Staříč

Vinci

Projekt Cesta bez bariér se započal realizovat v dubnu 2018. Jedná se o alternativní dopravu pro zdravotně hendikepované občany, hlavně přepravu dětí do školy nebo speciálních zařízení.

Cílem projektu je dovybavení vozidla pro přepravu zdravotně hendikepovaných osob.

Projekt Cesta bez bariér se započal realizovat v dubnu…

Centrum sociálních služeb, Uničov

Vinci

Posláním azylového domu pro muže a ženy je poskytnout podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a to na dobu nezbytně nutnou. Individuálním přístupem podporovat klienty, aby vlastními silami dokázali řešit svou sociální situaci a byli schopni začlenit se do společnosti.
Cílem služby je podporovat klienty při hledání bydlení, poskytovat sociální službu na nezbytně nutnou dobu, pomoc při řešení nepříznivé sociální situace (sociální dávky, vyřízení dokladů, splácení dluhů, zaměstnávání, bydlení), podporovat rozvoj schopností a dovedností klientů, vedení k samostatnosti při řešení osobních záležitostí.
Cílovou skupinou jsou zejména osoby bez přístřeší, osoby starší 18 let s trvalým pobytem v Uničově a jeho mikroregionu.

Cílem projektu je začlenit klienty i klientky azylového domu pro muže a ženy do pracovních činností a obnovení běžných návyků.

Posláním azylového domu pro muže a ženy je…

Divadelní společnost K4 – Metráž, Praha

Vinci

Divadelní společnost K4se od roku 2015 zaměřuje na sociální projekty v oblasti užitého umění a designu. V nízkoprahové pracovní dílně Metráž zaměstnává ženy ohrožené chudobou, bezdomovectvím, sociálním vyloučením, násilím a dalšími negativními jevy. Cílem projektu je ženám pomoci – poskytnout jim prostřednictvím tvořivé práce podporu, motivaci, know-how a možnost výdělku.
Ve spolupráci s českými designéry ženy navrhují a vyrábějí módu, módní doplňky a šperky určené k prodeji. Veškerý zisk z prodeje je investován zpět do projektu a podpory žen v souladu s principy sociálního podnikání.
Projekt má emancipační potenciál. Jeho smyslem je reintegrace žen v tísni do většinové společnosti a běžného života. Ženy, které jsou sociálně izolované, se potkávají s širokou veřejností, která je díky pracovním dovednostem dokáže ocenit a vnímat jako rovnocenné partnery.

Cílem projektu je podpořit rozvoj pracovních kompetencí cílové skupiny, a tím zvýšit jejich šance uplatnění na trhu práce, rozšířit portfolio činností, zajistit Metráži větší nezávislost na externích spolupracovnících a přesunout velkou část výrobního procesu šperků přímo do dílny, čímž bude zvýšena výnosnost z prodeje výrobků, což znamená i vyšší zisk pro ženy v tísni.

Divadelní společnost K4se od roku 2015 zaměřuje na…

Farní charita, Starý Knín

Vinci

Farní charita Starý Knín je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb ve Středočeském kraji. Kromě sociálních služeb poskytuje také domácí zdravotní péči, věnuje se rodinám s dětmi. Nabízí volnočasové aktivity pro děti i mimo režim zákona o sociálních službách (např. provozování dětských skupin, realizace příměstských táborů atd.). Provozuje šicí dílnu, ve které zaměstnává ženy znevýhodněné na běžném trhu práce (věk, nízká kvalifikace, péče o závislého člena rodiny apod.).

Cílem projektu je adaptace schodiště v Domě nad vodou, a umožnit tak stávajícím klientům (především dětem a osobám se zdravotním hendikepem) bezpečné využívání všech služeb poskytovaných v domě. Díky odstranění této bariéry mobility naroste počet osob se zdravotním hendikepem, které služby v budoucnu využijí, a výrazně se zlepší bezpečnost užívání pro stávající klienty. Snahou je zapojení co největšího počtu klientů bez ohledu na jejich fyzické schopnosti do aktivit Domu nad vodou, a tím zabránit jejich sociálnímu/společenskému vyloučení.

Farní charita Starý Knín je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů…

Pferda, Rychnov nad Kněžnou

Vinci

Organizace PFERDA provozuje od roku 2005 Tréninkovou kavárnu Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou a od roku 2011 Tréninkovou kavárnu Láry Fáry 2 v Náchodě. V obou kavárnách probíhá služba sociální rehabilitace pro dospělé osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním. Cílem této rehabilitace je to, aby tito lidé získali pracovní dovednosti, které by dále využili k získání pracovního místa na volném, nebo chráněném trhu práce. Od roku 2015 organizace v kavárnách provozuje také šest chráněných pracovních míst, kde našli uplatnění klienti ze sociální rehabilitace.

Cílem projektu je rekonstrukce stávajících prostor obou kaváren s důrazem na pracovní prostor v oblasti přípravy nápojů a jednoduchých jídel. Stávající prostor je ne zcela smysluplně využit a práce za barem nemůže být zorganizována tak, aby byla logická a co nejjednodušší s ohledem na klienty i pracovníky s postižením.

Organizace PFERDA provozuje od roku 2005 Tréninkovou kavárnu…

PROSTOR PRO, Hradec Králové

Vinci

PROSTOR PRO se zaměřuje na preventivní a nízkoprahové aktivity pro znevýhodněné děti a mládež v Hradci Králové a okolí. Provozuje registrovanou sociální službu KLÍDEK, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. V tomto projektu organizace pracuje s cílovou skupinou znevýhodněných dětí a mládež ve věku 10-22 let. Jedná se o děti a dospívající, kteří se nacházejí v obtížných životních situacích, mají potíže v osobních vztazích, mohou se dostávat do konfliktu se svým okolím, mají problémy s běžným bezpečným trávením volného času. Často nechtějí nebo nemají možnost své problémy řešit s rodiči nebo institucionální formou, případně o jiných možnostech neví. Vyrůstají v lokalitách s omezenou možností vhodného trávení volného času a s obtížnou přístupností preventivních nízkoprahových (tzn. bezplatných a dostupných všem) služeb zajišťujících včasnou pomoc a podporu.

Cílem projektu je pomoc a podpora znevýhodněným dětem a mládeži ve 3 lokalitách Královehradeckého kraje, kde nejsou dostupné služby v oblasti prevence a zajištění vhodného aktivního trávení volného času. To znamená být mobilní a flexibilní při práci s ohroženými dětmi a mládeží: dojet za nimi dle potřeby přímo do malé obce a uplatnit tam zkušenosti z dosavadní práce v Hradci Králové. Cílem je pomoci obcím se složitým zajišťováním prevence proti nežádoucímu chování „náctiletých“. Cílem je zlepšení sociálních služeb v regionu, což v důsledku znamená podstatný příspěvek ke zkvalitnění podmínek života v obcích a vztahů v jejich komunitách.

PROSTOR PRO se zaměřuje na preventivní a nízkoprahové…

Středisko křesťanské pomoci – Dům na půl cesty Bójka, Plzeň

Vinci

Středisko křesťanské pomoci Plzeň – Dům na půl cesty Bójka nabízí pomoc mladým lidem po odchodu z dětských domovů či výchovných ústavů, osobám po skončení výkonu trestu, či v jiné nepříznivé sociální situaci. Dále pak nabízí léčbu ze závislosti na návykových látkách a pomoc sociálně vyloučených při návratu do běžné společnosti anebo také na trh práce.
Dům na půl cesty Bójka usnadňuje mladým dospělým, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, vstup do života dospělých. Jedná se o službu, která poskytuje pomoc při realizaci životních cílů, zařizování osobního a sociálního zázemí a v neposlední řadě i v dosažení společenského uplatnění.

Cílem projektu je kompletní rekonstrukce hygienického zázemí pro dívky, tzn. WC, koupelny a přilehlé chodby, které jsou pro službu nutné.

Středisko křesťanské pomoci Plzeň – Dům na půl…

Category: 2015

Bateau, Ústí nad Labem

Vinci

Posláním spolku je podílet se svojí činností na zajištění komplexní nabídky služeb zaměřených na pomoc rodinám, včetně rodin pěstounských. Základním účelem spolku je optimalizovat vývoj dítěte nejen v rodině nacházející se v krizi, ale i v náhradní rodinné péči a s tím související překonání bariéry plynoucí z minulosti dítěte, jeho individuálních vloh, hendikepujících vnitřních podmínek a případných rozdílných sociokulturních norem biologické rodiny. Současně poskytnout zázemí a podporu dětem, rodičům a pěstounům, zmírňovat frustraci z náročných výchovných situací, harmonizovat vztahy mezi členy rodiny i stav jednotlivých členů.

Posláním spolku je podílet se svojí činností na…

Borůvka, Praha

Vinci

Borůvka Praha zajišťuje, podporuje a organizuje projekty vedoucí k integraci dětí a osob s tělesným hendikepem do běžného každodenního života. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním, poskytování fyzioterapie, poradenství a vzdělávání v oblasti podpory osob se zdravotním hendikepem. Jednotlivé projekty organizace: Doprava osob s tělesným postižením, inkluzivní vzdělávání v běžných základních školách, projekt Pracuji, tedy jsem!, provoz charitativního obchůdku Borůvka s výrobky z chráněných dílen, provoz charitativního obchodu s oblečením Koloběh a provoz tréninkového pracoviště Ta kavárny v areálu Jedličkova ústavu.
Služby jsou určeny dětem od 7 let věku, mladým lidem a dospělým s tělesným hendikepem (diagnózy svalové dystrofie, dětské mozkové obrny, kombinovaná postižení a poúrazové postižení – mrtvice, nádory mozku).
Projekt s názvem Pracuji, tedy jsem! je pracovně-tréninkový program určený lidem se zdravotním znevýhodněním. Klientům poskytuje takové služby, aby mohli získat základní pracovní návyky, zároveň jim umožní získat klíčové i odborné dovednosti dle jejich individuálních potřeb. Pomůže jim rozvinout vlastní iniciativu, samostatnost a co největší možnou nezávislost na sociálních službách. Každý z klientů má svého trenéra, který ho provází celým ročním tréninkovým programem. Sociální terapeutka v průběhu a po zakončení programu pomáhá klientovi najít vhodné pracovní uplatnění, je v kontaktu s možnými zaměstnavateli. Trénink probíhá na pracovištích kavárny a obchůdku, které organizace úspěšně provozuje již několik let. V roce 2015 se do projektu zapojilo 15 klientů. Projekt je realizován v partnerství s Jedličkovým ústavem a školami.

Borůvka Praha zajišťuje, podporuje a organizuje projekty vedoucí…

Centrum RoSa, Praha

Vinci

Základním účelem spolku Centra RoSa je veřejně prospěšná činnost na podporu dětí, mládeže a dospělých s cílem jejich zapojení do společenského a komunitního života se seniory. Rozvíjení jejich schopností a dovedností v oblasti kultury, vzdělávání, sportu a dalších oblastech, podpora mezigeneračních vztahů se seniory, posílení vědomí sounáležitosti se seniory ve společnosti a zájem o jejich život, jakož i další osvětová zájmová činnost na podporu dětí, mládeže, dospělých a seniorů a jejich postavení ve společnosti. Cílem Centra RoSa je rozšíření možností Rezidence RoSa o napojení na obyvatele z řad nezaměstnaných a obyvatel ohrožených sociálním či finančním vyloučením ze společnosti.

Základním účelem spolku Centra RoSa je veřejně prospěšná…

Dobrovolnické centrum, Kladno

Vinci

Dobrovolnické centrum Kladno je nezisková organizace, která byla založena v roce 2002 za účelem šíření myšlenky dobrovolnictví na Kladensku. V současnosti realizuje 8 akreditovaných dobrovolnických programů a 1 registrovanou sociální službu, ve kterých působí více jak 100 dobrovolníků.
Cílovou skupinou Dobrovolnického centra Kladno v projektu Klubovna pro volný čas znevýhodněných dětí jsou děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením, rasismem a psychopatologickými jevy. Činnost organizace v tomto projektu směřuje k předcházení vzniku a rozvoji rizikového chování dětí a mládeže a zvýšení jejich schopností zvládat obtížné situace. Pomocí různých volnočasových aktivit posiluje také jejich sociální schopnosti a dovednosti. Připravené programy děti aktivizují k pravidelným zájmům a činnostem, což vede k eliminaci rizikového chování a lepšímu začlenění do společnosti. Dalším cílem je snížení nákladů na případné špatné či nepřizpůsobivé začleňování do společnosti.

Dobrovolnické centrum Kladno je nezisková organizace, která byla…

Dům tří přání, Praha

Vinci

Dům tří přání poskytuje komplexní profesionální péči ohroženým dětem a jejich rodinám. Dítěti a rodině poskytuje služby pobytové, terénní a ambulantní. O rodinu pečuje interdisciplinární tým odborníků (dle potřeby psycholog, sociální pracovník, vychovatel, speciální pedagog) a probíhá úzká spolupráce s dalšími odborníky jako je lékař, pracovník OSPOD či školy. To umožňuje poskytnout rodině komplexní pomoc a sanovat ji tak, aby dítě mohlo vyrůstat v rodině a předešlo se jeho umístění do ústavní péče. V uvedeném způsobu práce je Dům tří přání ojedinělou organizací.

Dům tří přání poskytuje komplexní profesionální péči ohroženým…

Charita, Kojetín

Vinci

Posláním Charity Kojetín je pomáhat lidem v obtížné životní situaci a motivovat a podporovat ty, kteří mají zájem o pozitivní změnu vlastního života Charita Kojetín dlouhodobě realizuje tyto projekty: Azylový dům pro matky s dětmi v tísni, Dům sv. Josefa – Centrum denních služeb pro seniory, Rodinný kloub Maria – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Charitní ošetřovatelskou službu, Půjčovnu kompenzačních pomůcek a Charitní šatník.
Služby Azylového domu pro matky s dětmi v tísni jsou poskytovány osamělým dospělým matkám s dětmi, případně těhotným dospělým ženám, které se prokazatelně ocitly v mimořádně náročné nebo krizové životní situaci spojené se ztrátou přístřeší. Zařízení je určeno také matkám s dětmi, které se staly oběťmi domácího násilí nebo jsou jím ohroženy.
Příchozím matkám s dětmi je poskytnuto nejen ubytování, ale také pomoc prostřednictvím individuální a skupinové práce. Podpora a potřebné poradenství probíhá formou individuálních intervencí. Probíhají i skupinové intervence, kdy je uživatelkám a mnohdy i jejich dětem přednášeno pro ně nějaké důležité nebo zajímavé téma, na které vzápětí probíhá diskuze – např. první pomoc u dítěte, nájemní smlouvy apod. V průběhu svého pobytu v azylovém domě se matky a děti zapojují do připravovaných programů a různých volnočasových aktivit, kdy hrají hry se svými dětmi, učí se připravovat jídla nebo se věnují sportovní či výtvarné činnosti.

Posláním Charity Kojetín je pomáhat lidem v obtížné životní…

Portus, Slapy

Vinci

Portus Praha má za sebou 15 let praxe v oboru poskytování sociálních služeb. Je provozovatelem dvou budov chráněného bydlení v obci Slapy, celkem pro 19 klientů s mentálním hendikepem, a provozovatelem sociálně terapeutické dílny pro 17 klientů. Od roku 2014 provozuje též jako stoprocentní vlastník společnosti Portus Praha sociální podnik na výrobu nakládaných pochutin v obci Davle, kde našlo pracovní uplatnění na hlavní pracovní poměr 5 lidí s hendikepem. Mimo dalších aktivit je i zakladatelem a koordinátorem celostátního benefičního projektu na podporu lidí s mentálním hendikepem Akce cihla, fungujícího již 15 let v 15 městech ČR.

Portus Praha má za sebou 15 let praxe…

Práh, Brno

Vinci

Sdružení Práh vzniklo pro podporu lidí s duševním onemocněním a poskytuje své služby stigmatizací nejvíce ohrožené skupině lidí v Brně a okolí při jejich začleňování do běžného života. Jsou to lidé se schizofrenií a těžkými depresemi. Pomáhá těmto lidem zvýšit jejich fungování tak, aby byli úspěšní a spokojení v prostředí, které si sami vybrali k životu, s co nejmenší mírou trvalé profesionální podpory. Zaměřuje se na rozvoj dovedností a získání co největší nezávislosti uživatelů služeb.

Sdružení Práh vzniklo pro podporu lidí s duševním onemocněním…

Romodrom, Praha

Vinci

Romodrom realizuje 4 hlavní programy (pro děti a mládež, programy v sociálně vyloučených lokalitách, vězeňské programy, programy pro rodiny s dětmi), sociální poradenství a další fakultativní činnosti, jako je realizace projektu Centrum pro podporu rodičovských kompetencí. Příjemci tohoto projektu jsou děti (věkové rozhraní osob 3–10 let), které pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Děti nenavštěvují mateřskou školku a při přechodu na základní školu se potýkají s problémy, které jejich vrstevníci z běžného prostředí nemají (základní hygienické návyky, počítání, písmenka, barvy apod.).

Romodrom realizuje 4 hlavní programy (pro děti a…

Soukromý dětský domov SOS 92, Korkyně

Vinci

Dětský domov SOS 92 zajišťuje plné přímé zaopatření pro děti ve věku 3-18 let, v případě studia až do 26 let. Děti jsou do zařízení umístěny z rozhodnutí soudu. Kapacita domova je 20 dětí, které nemají to štěstí vyrůstat ve své rodině. Snahou je dětem zajistit bezpečné a jisté prostředí, které se co nejvíce přibližuje prostředí rodinnému, i když dětský domov rodinu nenahrazuje. Děti jsou v kontaktu se svými rodiči nebo širší rodinou, tráví s nimi víkendy, svátky, prázdniny, vždy s přihlédnutím na možnosti jednotlivých rodin. V případě, že děti nemohou rodiče navštěvovat a pobývat u nich, je zajištěn alespoň telefonický kontakt nebo pořádání společných aktivity pro rodiče a děti. Hlavním cílem je naplňovat potřeby dětí a co nejlépe je připravit na budoucí život po opuštění domova, aby se zapojily do společnosti, měly práci, bydlení, a tak předcházet sociálnímu vyloučení v budoucnu.

Dětský domov SOS 92 zajišťuje plné přímé zaopatření…

Statek Vlčkovice, Neustupov

Vinci

Statek Vlčkovice realizuje službu sociálního bydlení pro osoby ze Středočeského kraje v aktuální bytové nouzi, kterým z různých důvodů chybí kompetence k udržení dlouhodobého nájemního bydlení či jsou na trhu s bydlením diskriminování. Jedná se nejčastěji o mladé rodiny s dětmi. Snaží se zlepšit podmínky svých nájemníků a to jak poskytováním poradenství v oblastech bydlení, výchovy dětí, dluhového poradenství apod., tak zlepšováním prostředí pro bydlení přímo na statku ve Vlčkovicích. Snahou společnosti je podporovat v průběhu poskytování služby sociálního bydlení nájemníky k samostatnému životu, aby se po ukončení sociálního bydlení (3 roky) zvládli začlenit do běžného života a nadále nepotřebovali služby dalších NNO či státní správy.

Statek Vlčkovice realizuje službu sociálního bydlení pro osoby…

Toulcův dvůr, Praha

Vinci

Toulcův dvůr zajišťuje provoz Střediska ekologické výchovy. Jeho cílem je umožňovat podmínky pro činnosti členských organizací, které se věnují environmentálnímu vzdělávání, zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem, pracovním terapiím a tréninkovému pracovnímu začleňování osob se zdravotním znevýhodněním. Na Toulcově dvoře v současné době pracuje více než 35 klientů – osob se zdravotním hendikepem. Z toho je trvale zaměstnáno 24 osob s hendikepem na různých pracovištích v pracovních pozicích – zahradník, pracovník údržby, pokojská, pracovník Infocentra, ošetřovatel zvířat, ošetřovatel koní, pomocný kuchař, truhlář nebo pracovník keramické dílny.

Toulcův dvůr zajišťuje provoz Střediska ekologické výchovy. Jeho…

Category: 2014

Centrum služeb a pomoci AVAZ, Děčín

Vinci

Občanské sdružení Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených (AVAZ), je samostatnou neziskovou organizací, která sdružuje děti a dospělé se zdravotním nebo smyslovým postižením, bez rozdílu druhu a stupně postižení. Jejím posláním je pomáhat lidem s postižením především v aktivním a rovnoprávném životě ve společnosti a v prosazování a hájení jejich zájmů. Dále se snaží prosazovat pro osoby s postižením podporu společnosti založenou na rovnoprávných občanských principech, čímž probouzí ve všech lidech s postižením pocit hrdosti a nezávislosti. Hlavními činnostmi jsou půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, pravidelná rehabilitační cvičení, rekondiční pobyty, odborné a sociální poradenství.

Občanské sdružení Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně…

Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům, Jaroměř

Vinci

Středisko Milíčův dům zajišťuje poskytování sociálních služeb prostřednictvím nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. V rámci nízkoprahového zařízení poskytuje mimoškolní vzdělávání, tj. doučování a dále nabízí školám v okolí programy zaměřené na primární prevenci rizikových projevů chování. Projekt „Spolu to zvládneme“ se zaměřuje na podporu vzdělávání dětí ve věku od 3 do 15 let pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí žijících v Jaroměři a okolí. Projektové aktivity přispívají ke zlepšení rovných příležitostí těchto dětí prostřednictvím předškolních, mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivit. Zároveň projekt podporuje rodiče v rozvoji rodičovských kompetencí, vede ke zvýšení zájmu o vzdělávání jejich dětí a tím tak posiluje budoucnost zapojených dětí.

Středisko Milíčův dům zajišťuje poskytování sociálních služeb prostřednictvím…

Linka bezpečí, Praha

Vinci

Linka bezpečí je sociální služba telefonické krizové pomoci pro děti a mládež v obtížných životních situacích. Jako jediná služba tohoto druhu v ČR funguje nepřetržitě již 20 let a je dostupná zdarma, nepřetržitě a je možné ji využívat i anonymně, kdy volající nemusí sdělovat žádné osobní údaje. Funguje na harmonizovaném evropském čísle 116 111. Jedná se o službu preventivní a s nízkým prahem dostupnosti. Je možné zavolat ze všech mobilních sítí, pevných telefonů a veřejných telefonních automatů a to i bez kreditu. Linka bezpečí pomáhá dětem a mladistvým do 26 let v obtížných a krizových životních situacích, které mohou ohrožovat zdraví, vývoj nebo i život.

Linka bezpečí je sociální služba telefonické krizové pomoci…

Ostravská organizace vozíčkářů, Ostrava

Vinci

Projekt ALDIO má za účel umožnit osobám se zdravotním postižením návštěvu u lékaře, dopravu do zaměstnání, školy nebo zúčastnit se aktivit, které je zajímají. Doprava je „od domu k domu“, a zvláště v zimních měsících je vytíženost víc než na 100 %. Vozidlo svým kompletním vybavením, tj. hydraulickou plošinou, výsuvnou boční sedačkou a kapacitou 3 vozíčkáři na invalidních vozících a 4 sedící osoby, je v regionu jediné. V roce 2013 bylo přepraveno 2 324 osob. Právě integrace osob se zdravotním postižením je hlavním cílem občanského sdružení.

Projekt ALDIO má za účel umožnit osobám se…

PONTON, Plzeň

Vinci

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pixla nabízí dětem a mladým lidem smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí klubu v centru Plzně. Pracovníci dětem pomáhají se školou, s hledáním práce, bydlením a dalšími problémy, se kterými si mladí sami nevědí rady. Nízkoprahové zařízení Pixla pracuje s neorganizovanými dětmi a mládeží od počátku školní docházky do 20 let, které pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí z Plzně a blízkého okolí. Cílem klubu Pixla je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování dětí a mládeže a zvýšit jejich schopnost zvládat obtížné situace. Pomocí různých volnočasových aktivit posiluje také jejich sociální schopnosti a dovednosti. Připravené programy děti aktivizují k pravidelným zájmům a činnostem.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pixla nabízí…

RUBIKON Centrum, Praha

Vinci

Cílovou skupinou sdružení RUBIKON Centrum jsou lidé s trestní minulostí. Veškerá činnost organizace směřuje ke snížení recidivy, což vede k šetření prostředků daňových poplatníků a přispívání k bezpečí ve společnosti. Organizace klienty podporujeme při návratu a setrvání na trhu práce prostřednictvím získání zaměstnání a řešení jejich zadluženosti. Napomáhá efektivní realizaci alternativních trestů s cílem snížení nákladů na výkony trestů a usnadnění začlenění pachatelů do společnosti. Rozvíjí právní prostředí i jeho praxi v oblastech zaměstnanosti. Hlavní činnosti RUBIKON Centra jsou rozděleny do čtyř základních programů. Programy pro zvýšení zaměstnanosti, programy k řešení zadluženosti, programy ke zvýšení efektivity alternativních trestů a vzdělávání a konzultační služby.

Cílovou skupinou sdružení RUBIKON Centrum jsou lidé s trestní…

Slunce všem, Unhošť

Vinci

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s., má dva hlavní směry činnosti, sociální služby a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V oblasti sociálních služeb provozuje denní stacionář, pečovatelskou službu, sociálně terapeutickou dílnu, chráněné bydlení, domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP, osobní asistence a odborné sociální poradenství. Zajišťuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením v provozech kavárna, pekárna, úklidové práce, zahradnické práce, výroba dárkových předmětů a pomocné práce při poskytování sociálních služeb. Zahradnická skupina má své zázemí – šatnu, sklad nářadí, sklad hnojiv a chemické ochrany rostlin, z kterého vyjíždí provádět sjednané zakázky i mimo město.

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s., má dva hlavní…

Smíšek, Praha

Vinci

Projekt Integrační školičky Smíšek (občanské sdružení), je svém kraji jeden z mála projektů, který se věnuje celotýdenně předškolním dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Hlavním cílem je umožnit těmto dětem (děti z azylových domů, děti rodičů, kteří se dostali do tíživé situace, děti rodičů s drogovou anamnézou, matek samoživitelek) včasnou integraci do společnosti svých vrstevníků a zajistit jim tak i lepší vzdělávací podmínky s pozitivnějším výhledem do budoucnosti. Pokud tyto děti absolvují ZŠ s aspoň průměrným prospěchem, nebude pro ně další studium nedostupné a tím se i zvýší následná možnost zaměstnání. Jedinečnost projektu spočívá v propojení Smíškovin, Integrační školičky Smíšek a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi – tím je docíleno ucelenější, intenzivnější a hlavně efektivnější práce s rodinou jako celkem.

Projekt Integrační školičky Smíšek (občanské sdružení), je svém…

Společnost „E“, Praha

Vinci

Společnost „E“, občanské sdružení, je jediná sociálně zaměřená profesionální organizace v ČR s celorepublikovou působností podporující lidi s epilepsií bez rozdílu věku, postižení, jejich blízké a osoby zajímající se o danou problematiku. Cílem zaměstnávání lidí s epilepsií formou aranžování květin je jejich uplatnění na trhu práce, zlepšení jejich postavení ve společnosti a zmírnění projevů onemocnění epilepsie. Zlepšení sociální situace lidí s epilepsií je vzhledem k jejich nelehkým životním problémům velkým přínosem. Během pravidelné možnosti pracovat se přirozeně začleňují mezi běžnou populaci, učí se novým věcem, disciplíně. Možnost výdělku zlepšuje i materiální část jejich života.

Společnost „E“, občanské sdružení, je jediná sociálně zaměřená…

TRIANON, Český Těšín

Vinci

Hlavní činností občanského sdružení TRIANON je integrace osob se zdravotním postižením a osob nad 50 let do společnosti a do pracovního procesu, edukace mládeže v oblasti životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie, monitoring přístupnosti (bezbariérovosti) budov a také každoroční konání mezinárodní konference Bez Bariér – Bez Hranic. Další a důležitou činností občanského sdružení je výrobní program Separace pro recyklaci, kde dělníci se zdravotním postižením separují elektroodpad a jednodruhové plasty. Pro tuto činnost byla rekonstruována část prostorů jako chráněná dílna.

Hlavní činností občanského sdružení TRIANON je integrace osob…

Category: 2013

Diecézní charita, Brno

Vinci

Diecézní charita Brno je nezisková organizace, která poskytuje sociální a zdravotní služby a humanitární pomoc. Předkládaný projekt je zaměřen na řešení nežádoucí situace u osob, které jsou dlouhodobě nezaměstnané a ohrožené sociálním vyloučením, ať již z důvodu nízkého vzdělání, sociálních a zdravotních problémů či nedostatečné praxe. Prostřednictvím vzdělávacích aktivit dojde ke zvýšení kvalifikace uživatelů v oboru informačních technologií, k rozvoji komunikačních a sociálních dovedností. Projekt usiluje o vyrovnání počátečních handicapů, kterým čelí lidé dlouhodobě nezaměstnaní při vstupu na trh práce.

Diecézní charita Brno je nezisková organizace, která poskytuje…

Green Doors, Praha

Vinci

Green Doors je občanské sdružení, které poskytuje pracovní a sociální rehabilitace mladým lidem se schizofrenií. Mezi hlavní projekty sdružení patří tři tréninkové projekty – 2 kavárny a jedna restaurace.

V rámci Klubu V. kolona probíhá rehabilitační program, kterým každý rok projde 25-30 klientů. Úspěšnost jejich návratu na trh práce a na trh práce s podporou je mezi 60 a 70%, čímž se znatelně odlehčuje státnímu sektoru. Tito klienti, i když často mají invalidní důchod, jsou schopni aktivně pracovat a tím se podílet na politice státu.

Green Doors je občanské sdružení, které poskytuje pracovní…

Modré dveře, Kostelec nad Černými lesy

Vinci

Občanské sdružení Modré dveře nabízí v Terapeutickém centru sociální služby pro mentálně handicapované a duševně nemocné, dále krizovou pomoc pro širokou veřejnost. V rámci poskytování sociálních služeb se klienti také zúčastňují aktivity job-club. Cílem projektu je poskytnout klientům orientaci na trhu práce a pomoci jim nalézt vhodné pracovní uplatnění. V zásadě jde o metodickou přípravu a podporu pro získání zaměstnání.

Občanské sdružení Modré dveře nabízí v Terapeutickém centru sociální…

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže, Plzeň

Vinci

Salesiánské středisko mládeže je nezisková organizace, která nabízí aktivity pro smysluplné využití volného času dětí a mladých lidí a také sociální služby zaměřené na podporu mládeže a rodin s dětmi. Vytváří prostředí, které je otevřené, bezpečné a finančně dostupné všem. Projekt Vstup do světa práce reaguje na situaci klientů, kteří přichází do otevřeného klubu Balón a nízkoprahového klubu Vzducholoď. Je zaměřený na děti a mladé lidi z vyloučených sociálních skupin, z neúplných rodin nebo rodin, kdy není jeden z rodičů vlastní a z rodin s nízkou sociální a ekonomickou stabilitou. Hlavním cílem projektu je dopomoci mladým ke studiu na vhodné střední škole nebo v učebním oboru, k systematické přípravě na budoucí povolání a nalezení zaměstnání.

Salesiánské středisko mládeže je nezisková organizace, která nabízí…

Textilní dílna Gawain, Praha

Vinci

Občanské sdružení Textilní dílna Gawain nabízí službu sociální rehabilitace dospělým lidem s mentálním či kombinovaným postižením, kteří mají potíže se začleněním na pracovní trh. Zaměřuje se především na textilní řemeslnou činnost – zpracování ovčí vlny tradičními řemeslnými technikami. Dílna Gawain je zázemím pro 15 lidí z místního regionu na úrovni pracovní i společenské. Díky projektu „Truhlářské vybavení pro Dílnu Gawain“ bude rozšířena pracovní náplň o zpracování dřeva a rozšířená kapacita dílny. Během výroby hraček, misek a drobného nábytku mohou uživatelé služby rozvíjet zručnost, vůli, pečlivost, smysl pro krásu a hodnotu materiálu.

Občanské sdružení Textilní dílna Gawain nabízí službu sociální…

Tyflodrom, Praha

Vinci

Tyflodrom je nezisková organizace, která zřídí a bude provozovat půjčovnu kompenzačních pomůcek, které lidé s postižením zraku potřebují při hledání a výkonu zaměstnání a zaměstnavatele podpoří při zaměstnávání osob se zrakovým postižením. Výstupem projektu bude vybavená půjčovna kompenzačních pomůcek, kterou budou bezplatně využívat osoby se zrakovým postižením v souvislosti s jejich uplatněním na trhu práce. Pomůcky budou sloužit také zaměstnavatelům v rámci jim nabízeného odborného poradenství a při vzdělávacích aktivitách. Proto budou do půjčovny zařazeny také pomůcky, které umožňují seznámit se s životem bez zraku hravou formou. Půjčovna se stane součástí ucelené koncepce podpory pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením.

Tyflodrom je nezisková organizace, která zřídí a bude…

Category: 2012

Dlaň životu, Ostrava

Vinci

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni poskytuje těhotným ženám a matkám s dětmi do 7 let přístřeší. Dalším nástrojem začlenění do společnosti je nabídka práce – formou dohody o provedení práce. Výstavbou altánu na zahradě azylového domu bude vytvořen prostor pro setkávání a sdílení nejen mezi klientkami a dětmi, či klientkami navzájem, ale také prostor pro práci, setkání s návštěvami, dobrovolníky, sousedy atd. což podporuje jejich sociální začleňování již v době pobytu v azylovém domě. Altán bude sloužit nejen současným, ale také budoucím klientkám azylového

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni poskytuje těhotným…

Elpida, Praha

Vinci

Centrum Elpida je vzdělávací a kulturní centrum moderního typu, které nabízí registrované sociální služby a dále počítačové, jazykové a fotografické kurzy, přednášky, poradny, tréninky paměti a pohybové aktivity lidem 55+. Centrum Elpida ročně pravidelně navštěvuje přes 2 tisíce seniorů z celé Prahy.

Centrum Elpida je vzdělávací a kulturní centrum moderního…

Handicap centrum Srdce, Poděbrady

Vinci

Handicap centrum Srdce poskytuje služby lidem se zdravotním, převážně mentálním postižením v denním stacionáři, týdenním stacionáři, sociálně terapeutické dílně a podporovaném bydlení. Cílovou skupinu tvoří lidé s handicapem od 16 do 80 let věku, celková kapacita organizace je 90 klientů, kterou v současné době využívá 75 klientů. Posláním organizace je pomoci lidem se zdravotním postižením vést kvalitní a plnohodnotný život, umožnit jim maximální možný osobní rozvoj, zapojení do společenského života v regionu a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Handicap centrum Srdce poskytuje služby lidem se zdravotním,…

P-centrum, Olomouc

Vinci

P-centrum je nezisková organizace, která poskytuje služby z oblastí prevence, péče o rodinu s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí. Jedním z primárních cílů doléčování je, aby klient našel stálé a legální zaměstnání. Doléčovací centrum P-centra je zařízení, které je zaměřeno na klienty, kteří jsou po minimálně 3 měsíční pobytové léčbě závislosti na návykových látkách. Cílem programu doléčování je udržet změny, které proběhly během předchozí léčby a dále umožnit postupný přechod do běžného života. Program je 6-8 měsíční, většina klientů využívá i program chráněných bytů (jeden z nich je i v prostorách P-centra, Lafayettova). Klient si v průběhu programu hledá pracovní místo a posléze i své ubytování. Program je zaměřen i na praktické vědomosti při hledání práce, i na udržení klienta v práci.

P-centrum je nezisková organizace, která poskytuje služby z oblastí…

Slezská diakonie, Český Těšín

Vinci

Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti lidem potřebným a lidem v nouzi. Středisko HOSANA Karviná, provozní jednotka Slezské diakonie, poskytuje službu domov a službu pracovní dílny pro osoby s mentálním postižením. Posláním domova HOSANA Karviná je pomáhat dospělým lidem se středním a těžkým mentálním postižením. Poskytujeme jim bydlení a každodenní podporu v péči o sebe, při práci v dílně, v komunikaci, při využívání volného času a služeb ve městě, aby byli co nejméně závislí na pomoci druhé osoby. Provoz střediska je celoroční nepřetržitý.

Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace, která poskytuje…

Tyfloservis, Praha

Vinci

Tyfloservis je neziskovou organizací s celostátní působností, která již přes 20 let poskytuje rehabilitační a edukační služby pro osoby s těžkým zrakovým handicapem.

Hlavním cílem poskytovaných služeb je zvýšení schopnosti nevidomých a těžce slabozrakých lidí žít v co nejvyšší možné míře samostatným a nezávislým životem (snížení závislosti na pomoci svých blízkých, podpoře obcí a státu včetně snížení nutnosti umístění těžce zrakově handicapovaného člověka do ústavů sociální péče). Získané informace a praktické dovednosti pomáhají lidem s těžkým zrakovým handicapem zapojit se do běžného života ve společnosti a mohou být základem pro rozvoj dalších schopností potřebných k jejich pracovnímu uplatnění.

Tyfloservis je neziskovou organizací s celostátní působností, která již…

Život bez bariér, Nová Paka

Vinci

Občanské sdružení Život bez bariér v Nové Pace pomáhá lidem s nejrůznějšími druhy zdravotního postižení. Sdružení vzniklo v roce 2004 a od roku 2005 provozuje chráněnou dílnu, kde zaměstnává zdravotně postižené spoluobčany a pomáhá jim k návratu do společnosti. Hlavním cílem předkládaného projektu je umožnit osobě s těžkým zdravotním postižením, panu Fučíkovi, aby využila a plně rozvinula svůj potenciál a zařadila se zpět do pracovního procesu. Sekundárním cílem projektu je podpora dalšího rozvoje občanského sdružení Život bez bariér.

Občanské sdružení Život bez bariér v Nové Pace pomáhá…

Category: 2011

Dílny tvořivosti, Praha

Vinci

Občanské sdružení Dílny tvořivosti pomáhá lidem s postižením po poškození a poranění mozku pracovat a žít kvalitní život a hledat cestu zpět do aktivního života. Sociálně terapeutická dílna nabízí denní program klientům, kteří potřebují soustavnou podporu při získávání či znovuobnovování základních pracovních návyků, schopností komunikovat a spolupracovat s ostatními, schopnosti hodnotit a kontrolovat svou práci a také být si vědom svých možností.
Jedná se zejména o dovednosti, které mohou využít v budoucím povolání, ale i ve svém každodenním životě.

Občanské sdružení Dílny tvořivosti pomáhá lidem s postižením po…

ESET – HELP, Praha

Vinci

Cílem tréninkové kavárny je podpora osob s duševním onemocněním především při návratu na trh práce a při snižování míry sociální izolace. Dendrit Kafé je místem, které bezplatně nabízí sociální rehabilitaci prostřednictvím pracovní činnosti. Vytváří bezpečný prostor pro zdravotně handicapované pracovníky, kteří každodenním tréninkem získávají a posilují základní pracovní dovednosti a návyky. Služba je orientována na individualitu uživatele, jeho samostatnost a budoucí uplatnění na trhu práce. Cílem služby je, aby její uživatel získal a rozvinul pracovní dovednosti a dokázal zhodnotit svou připravenost na pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce nebo v chráněných podmínkách. Úkolem projektu je také přispívat k péči o duševní zdraví a destigmatizaci duševní nemoci prostřednictvím vytváření prostoru pro neformální setkávání veřejnosti a lidí se zdravotním handicapem.

Cílem tréninkové kavárny je podpora osob s duševním onemocněním…

IQ Roma servis, Brno

Vinci

Činnost sdružení se zaměřuje na mapování a analýzu potřeb a zdrojů místních sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob, zejména Romů, a na vytváření podmínek a příležitostí k podpoře a zvyšování jejich občanských, sociálních, ekonomických, vzdělávacích a pracovních příležitostí a úspěchů. Základním pilířem činnosti je práce s klienty převážně ze sociálně vyloučených romských komunit. Záměrem je nabídnout soubor služeb podle potřeb konkrétních klientů nebo celých klientských rodin, abychom podpořili rodinu a její vnitřní vazby, protože stabilní rodina má větší potenciál čelit obtížným životním situacím a řešit je ve vzájemné spolupráci. Dlouhodobým cílem je podpora vzdělanosti a osobnostního rozvoje mladých Romů za podpory jejich rodin a komunitního prostředí.

Činnost sdružení se zaměřuje na mapování a analýzu…

La Strada, Praha

Vinci

La Strada je nezisková organizace, která poskytuje podporu a asistenci obchodovaným či jinak vykořisťovaným osobám. Svým klientům a klientkám bezplatně nabízí dočasné ubytování, jídlo, ošacení, právní služby, lékařské ošetření, psychologickou pomoc, sociální pomoc a poradenství. Provází je při návratu na pracovní trh. Díky tomu se jejím klientům a klientkám daří navrátit k běžnému způsobu života.
Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak aktivně vyhledávat a oslovovat potenciální klientky a klienty je práce v terénu. Jedná se o jedinečný program, v jehož rámci je nezbytné, aby se pracovníci a pracovnice La Strada v terénu mohli operativně pohybovat po celém území České republiky.

La Strada je nezisková organizace, která poskytuje podporu…

Pomoc v nouzi, Sokolov

Vinci

Pomoc v nouzi je poskytovatelem sociálních služeb a provozuje azylový dům pro matky s dětmi, azylový dům pro jednotlivce, domy na půl cesty, intervenční centra pro oběti domácího násilí, nízkoprahové denní centrum a pečovatelskou službu.

V domech na půl cesty se Pomoc v nouzi stará o osoby ve věku 18 až 26 let, které mají za sebou pobyt v dětských domovech nebo v pěstounské péči, ve výchovných ústavech, ve výkonu trestu nebo v zařízeních pro ochrannou léčbu. Tito lidé projevují vůli začít žít lépe a něco pro to udělat. Vyrábí drobné ruční výrobky, které se prodávají v prodejně v Kynšperku nad Ohří.

Aby se mohli na trhu práce lépe uchytit a aby měli motivaci dále pracovat je připraven na webových stránkách e- shop. Do e-shopu budou umisťovány fotografie výrobků a záběry z pracovní činnosti klientů. E-shop umožní rychlou výměnu informací mezi potenciálními zákazníky a výrobci.

Pomoc v nouzi je poskytovatelem sociálních služeb a provozuje…

Sdružení SOS dětských vesniček, Brno

Vinci

Cílem projektu je důkladná příprava dospívajících na vstup do samostatného života, integraci do společnosti. Cíle je dosaženo díky vzdělávacímu programu, který zahrnuje jak sociálně-ekonomické a společenské znalosti a dovednosti (finanční gramotnost, jednání s úřady, hledání a příprava na zaměstnání apod., pracovní zkušenosti), tak také preventivní programy proti sociálnímu vyloučení (závislosti, společenská pravidla, seberealizace a schopnost postarat se o sebe). V této přípravě je nezbytná aktivita v rámci sociálního prostředí, schopnost komunikovat a řídit se principy občanského života. Součástí přípravy je i přebírání odpovědnosti za bydlení v rámci Komunity, v polozávislém bydlení a později ve vlastním. Projekt rozvíjí osobnost jedince i soužití a vzájemnou komunikaci v obci, ve společnosti s dlouhodobým, pozitivním a širokým dopadem na společnost i nově rozvíjený rodinný život.

Cílem projektu je důkladná příprava dospívajících na vstup…

Category: 2010

Charita, Svitavy

Vinci

Sdružení Charita Svitavy zajišťuje pro své spoluobčany tři druhy činností. Jednak je to Centrum denních služeb pro osoby s mentálním postižením, které poskytuje ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního postižení a které dokončily povinnou školní docházku. Dále zde pracuje Centrum denních služeb pro seniory, nabízející ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje vzhledem k jejich zdravotnímu stavu pomoc jiné fyzické osoby. Poslední z činností je Odlehčovací služba, jež je pobytovou službou poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Sdružení Charita Svitavy zajišťuje pro své spoluobčany tři…

JAHODA, Praha

Vinci

Občanské sdružení JAHODA je organizace, která poskytuje registrované sociální služby a programy pro rodinu a veřejnost na sídlišti Černý Most v Praze. Cílovou skupinou jsou děti a mládež, které jsou přímo ohroženy sociálním vyloučením. Jedná se zejména o provoz nízkoprahových klubů Jahoda a Džagoda, terénního programu pro děti a mládež, rodinného centra Jahůdka a programu pro veřejnost Jahodárna. JAHODA je nestátní neziskovou organizaci s 11-ti letou tradicí, která ročně aktivně poskytuje oporu a pomoc více než tisícům příjemcům sociálních služeb.

Občanské sdružení JAHODA je organizace, která poskytuje registrované…

Podané ruce, Brno

Vinci

Občanské sdružení Podané ruce patří k největším poskytovatelům služeb v oblasti prevence, léčby a re-socializace drogově závislých lidí v České republice. Centrum prevence je jedno z brněnských center a pracuje se dvěma cílovými skupinami, jednak s žáky, studenty škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji a dále s rodiči dětí experimentujícími s drogami s cílem nastolit trvalou změnu životního stylu, k abstinenci a znovu-začlenění do společnosti, aby společně mohli žít normálním životem.

Občanské sdružení Podané ruce patří k největším poskytovatelům služeb…

Proutek, Kardašova Řečice

Vinci

Činností občanského sdružení Proutek je provoz chráněné dílny a chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením v obci Plasná v Jižních Čechách. Hlavním cílem chráněné dílny je nabízet těmto lidem pracovní příležitost. Chráněná dílna část své produkce prodává na trzích v bližším i vzdálenějším okolí. Prodeje se pravidelně účastní také zaměstnanci s postižením a dostávají se tak do kontaktu s kupujícími. Těmito aktivitami dochází k tomu, že se lidé s mentálním postižením učí komunikovat s běžnou populací a ona s nimi v jiném kontextu, než tomu bylo doposud. Lidé s postižením zde ukazují, že mohou pracovat jako kdokoli jiný a být užiteční.

Činností občanského sdružení Proutek je provoz chráněné dílny…

SALET, Praha

Vinci

Posláním občanského sdružení SALET je poskytovat lidem se zdravotním  postižením takovou podporu, aby mohli pracovat, vzdělávat se a žít v běžném prostředí mezi svými vrstevníky.
V současné době provozuje občanské sdružení čtyři chráněné pracovní dílny včetně jedné prodejny. Z toho dvě dílny jsou umístěny na Jesenicku. V Javorníku mají knihařskou dílnu, v Jeseníku textilní dílnu. V Praze je v provozu textilní i knihařská dílna včetně tréninkové prodejny Emánek.

Posláním občanského sdružení SALET je poskytovat lidem se…

Slepíši, Tasov

Vinci

Občanské sdružení Slepíši je příspěvková organizace, která podporuje aktivity nevidících lidí a nabízí jim možnosti pracovního uplatnění. Cílem sdružení je umožnit těmto lidem vyučit se řemeslu a uplatnit své schopnosti ve společnosti.
Tato společnost byla založena v roce 1995 Štěpánem Axmanem. Od roku 2000 toto sdružení provozuje Mezinárodní centrum ATM (Axmanova technika modelování), které je jediným zařízením svého druhu na světě a které provozují manželé Axmanovi. ATM technika je řemeslná technika založená na hmatovém modelování a byla vyvinutá právě pro nevidící. Je patentově chráněná z důvodu jejího zachování právě pro lidi se zdravotním postižením.

Občanské sdružení Slepíši je příspěvková organizace, která podporuje…

Vítej, maminko!

Vinci

Hlavní činnost občanského sdružení Vítej, maminko! a jeho projekt Školička ve Svítání jsou zaměřeny na zkvalitnění a podporu služby krátkodobého hlídání určeného rodičům, především ženám, hledajícím zaměstnání, rodinám nacházejících se v těžké životní situaci a rodinám dítěte, které nebylo umístěno do mateřské školy. Souběžně s touto činností občanského sdružení probíhají rekvalifikační kurzy rodičů, které jsou organizovány v této sídlištní části města Nymburk.

Hlavní činnost občanského sdružení Vítej, maminko! a jeho…

V růžovém sadu, Ořechov u Brna

Vinci

Občanské sdružení V růžovém sadu je sociálně terapeutickou dílnou, ve které pracují lidé s mentálním handicapem. Některým svým uživatelům poskytuje zaměstnání s pracovní smlouvou. Originální výrobní program, který vznikl úpravou tradičních technologií a tvorbou nových, vzniká od počátku ve spolupráci s lidmi s mentálním handicapem a celý proces je jimi ovlivněn natolik, že bez nich by tyto postupy a výrobky nikdy nevznikly. Podobně jako výtvarný projev dítěte nebo člověka s handicapem je originální a nenapodobitelný, tak zde vzniká originální řemeslný postup a kvalitativně nový výrobek.

Občanské sdružení V růžovém sadu je sociálně terapeutickou…

YMCA, Praha

Vinci

Občanský Klub pro děti a mládež Ymkárium funguje na Jižním Městě v Praze 11 od roku 2000 a jeho služby využívají děti a mládež od 6 do 26 let. Jedná se o mladé lidi, kteří vyrůstají v prostoru velkého, anonymního sídliště a jsou konfrontováni s prvními obtížemi, jako je chození za školu, problémy s učením, měkké či tvrdé drogy, alkohol, první zkušenosti s kriminalitou, šikana, nedostatek peněz, rozvrácená nebo neúplná rodina. Klub nabízí sociální a volnočasové služby jako informační servis, poradenství, situační intervence, krizová intervence, doučování, doprovod do zařízení návazné péče a dále pořádá sportovní a kulturní programy.

Občanský Klub pro děti a mládež Ymkárium funguje…

Category: 2009

Diakonie ČCE, -Vlašim

Vinci

Středisko Diakonie ČCE je neziskovou organizací a samostatnou právnickou osobou. Vzniklo v roce 2005 a v následujícím roce zahájilo činnost jako Dům na půl cesty a ta byla dále rozšířena o činnost Dům pro matku a dítě podle zákona o sociálních službách. Poskytuje dlouhodobě ubytovací a sociální služby azylového typu v regionu okresu Benešov. Cílovou skupinou jsou dospělé osoby od 18 do 26 let bez rodinného zázemí, které se dostaly do tíživé životní situace a matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. Hlavním účelem poskytovaných sociálních služeb v azylovém domě je zmírňování následků těchto složitých životních situací, vedení k samostatnosti a sociální integraci těchto osob včetně pracovního uplatnění a získání bydlení.

Středisko Diakonie ČCE je neziskovou organizací a samostatnou…

ERGOTEP, Proseč

Vinci

ERGOTEP je družstvo invalidů, které v současné době zaměstnává 114 pracovníků se zdravotním postižením. Tímto se Ergotep stal významným zaměstnavatelem zdravotně postižených spoluobčanů v celém regionu. Pracovníci v administrativním centru mají perfektní pracovní prostředí při pracích na PC, kdy kontrolují různé bankovní doklady a provádějí operace při opravách. Další pracovní pozice jsou vytvářeny díky internetovým obchodům. Zde jsou zaměstnány též osoby různých postižení – od obchodní činnosti až po distribuční, manipulační práce, balení balíčků a skladovací práce. Několik pracovníků se věnuje IT technice, grafické výrobě, tvorbě www stránek. Dále nacházejí pracovníci uplatnění na různých pozicích obslužných a technických. Ergotep tak kombinuje vysoce kvalitní sociální přístup s velmi pestrou nabídkou chráněných pracovních pozic. To umožňuje stabilizaci pracovních míst a jistotu pro zdravotně postižené spoluobčany.

ERGOTEP je družstvo invalidů, které v současné době zaměstnává…

Fokus, Praha

Vinci

Cílem činnosti občanské sdružení Fokus Praha je podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti. Jedním z pracovišť je také chráněná pracovní dílna Zahrada. Program zaměstnávání v dílně slouží jako trénink pracovních dovedností v pracovním prostředí, které simuluje podmínky běžného zaměstnání na otevřeném trhu práce. Napomáhá adaptaci v obvyklých pracovních situacích, usnadňuje klientům přechod a setrvání v běžné práci. Hlavním zaměřením je příprava klienta pro vhodné pracovní uplatnění.

Cílem činnosti občanské sdružení Fokus Praha je podpora…

Mathilda, Praha

Vinci

Občanské sdružení Mathilda bude zajišťovat reprodukci a odchov štěňat výhradně pro potřeby Střediska výcviku vodicích psů pro nevidomé SONS ČR.
Vodící pes je pro nevidomého člověka prostředkem k samostatnosti a nezávislosti, pomáhá zajišťovat jeho integraci do běžného života, umožňuje zajištění jeho potřeb v rodině a v obci. Zároveň je také velkou psychickou oporou, boří bariéry mezi vidícími a nevidomými. Středisko výcviku vodících psů se zabývá výcvikem a předáváním psů průvodců nevidomých lidí již více než deset let a za tuto dobu předalo již 300 psích pomocníků. Kvalita práce střediska je po celou dobu ověřována Mezinárodní federací vodicích psů se sídlem ve Velké Británii.

Občanské sdružení Mathilda bude zajišťovat reprodukci a odchov…

Sdružení pro integraci mentálně postižených

Vinci

Činnost občanského Sdružení pro integraci lidí s mentálním postižením probíhá hlavně prostřednictvím pracovní činnosti, podpory v přístupu na otevřený trh práce, proškolení a vzdělávání této cílové skupiny a celkového sociálního poradenství pro další životní situace (bydlení, společenské styky, jednání s úřady aj.). To bylo také důvodem zřízení provozu SIMPatické kavárny a tím vytvoření komunitního místa, kde se klientům-pracovníkům dostane jak informací, tak vzdělání a možnosti učit sebe nebo se od někoho učit.

Činnost občanského Sdružení pro integraci lidí s mentálním postižením…

TULIPAN, Liberec

Vinci

Základním posláním Sdružení TULIPAN je provozování chráněné dílny a možnost pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním postižením, podpora samostatnosti, občanského začlenění a osobnost rozvíjejících volnočasových aktivit lidí se zdravotním postižením, podpora vlastních dovedností, zlepšování informační dostupnosti a poskytování bezplatného poradenství pro klienty, rodiče a příbuzné lidí s handicapem i pečující a dále rozšiřování alternativ tvořivého trávení volného času či podmínek pro seberealizaci. V chráněné dílně je zaměstnáno 21 lidí se zdravotním postižením.

Základním posláním Sdružení TULIPAN je provozování chráněné dílny…

ÚTOČIŠTĚ, Sokolov

Vinci

Občanské sdružení ÚTOČIŠTĚ se ve stávajícím azylovém domě v Oloví stará o mladé lidi opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby, osoby bez rodinného a sociálního zázemí, které hledají možnost a šanci začít znovu. Mohou bydlet v azylovém domě a zároveň se aktivně podílet na změně ve svém vlastním životě. Mohou se naučit základním pracovním návykům a dovednostem. Klienti jsou motivováni k absolvování rekvalifikačních kurzů, ke studiu na škole, získání řidičského oprávnění atd. a jsou tedy připravováni na samostatný a smysluplný život ve společnosti. ÚTOČIŠTĚ, o.s. zahájilo před časem rekonstrukci nového Střediska na farmě v Liboci, kde vzniká chráněná terapeutická dílna (truhlářská dílna, kovo dílna a keramická dílna) a také ubytovací prostory s kapacitou 15-18 lůžek.

Občanské sdružení ÚTOČIŠTĚ se ve stávajícím azylovém domě…

Category: 2008

B.P.T.

Vinci

Společnost B.P.T. (Bezbariérové pracoviště tolerance) zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním postižením a tuto činnost vykonává již od roku 2005. Firma pracuje v několika oborech: obchod, kavárna, keramická dílna, cínařská dílna, kompletační práce, administrativní práce, velkoobchod chráněných dílen a velkoobchod kancelářských potřeb. Společnost má také vzdělávací centrum, kde provozuje kurzy znalostí výpočetní techniky, kurzy ekonomického programu, jazykové kurzy, kurzy keramiky, šperkařství a mnoho dalších. Společnost je také platným zprostředkovatelem práce pro osoby se zdravotním postižením a zajišťuje pracovní příležitosti pro postižené i mimo B.P.T.

Společnost B.P.T. (Bezbariérové pracoviště tolerance) zaměstnává více jak…

Denní stacionář SANANIM, Praha

Vinci

Občanské sdružení SANANIM patří k největším poskytovatelům služeb v oblasti prevence, léčby a resocializace drogově závislých. Denní stacionář o.s. SANANIM je pražské ambulantní psychoterapeutické centrum poskytující lidem ohroženým důsledky užívání především nealkoholových drog ambulantní služby, intenzivní stacionární program v délce tří měsíců a specifický program pro matky s dětmi. Léčba závislosti poskytuje klientům včasnou a přiměřenou, komplexní a dostatečně intenzivní léčbu vedoucí k trvalé změně životního stylu, k abstinenci a znovuzačlenění do společnosti. Úspěšnost léčby matek dosahuje až 70 procent, abstinují, řádně se starají o děti a žijí normálním životem.

Občanské sdružení SANANIM patří k největším poskytovatelům služeb v oblasti…

PRAK – sdružení pro prevenci kriminality, Praha

Vinci

Dlouhodobá činnost a projekty občanského sdružení PRAK mají dvě cílové skupiny. Jednak to jsou žáci na školách převážně v Praze (cca 6 000 žáků z 36 škol ročně) a dále dospělí (učitelé, rodiče, výchovní poradci, propuštění vězni). Veškeré úsilí věnuje PRAK prevenci kriminality a sociálně patologických jevů. Zvláštní pozornost a péči věnuje skupině propuštěných vězňů, pomáhá jim se začleněním do společnosti, pomáhá hledat práci a bydlení. Mnohdy jsou propuštění vězni zapojeni do projektů PRAK jako lektoři na besedách se žáky škol.

Dlouhodobá činnost a projekty občanského sdružení PRAK mají…

Rodinné centrum Světýlka, Vlašim

Vinci

Činnost občanského sdružení Rodinné centrum Světýlka umožňuje matkám ve Vlašimi a okolí využít programu Montessori školička. V této spádové oblasti je nedostatečná kapacita mateřských škol a uvedený program zajišťuje alternativní výchovu a vzdělávání dětí. Jejich matky tak mohou začít částečně nebo plně pracovat či účastnit se vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů.

Činnost občanského sdružení Rodinné centrum Světýlka umožňuje matkám…

RASKIN, Čechtice

Vinci

Činnost a projekty občanského sdružení RASKIN se zaměřují na rozvíjení a obohacování života na venkově, na zlepšení jeho kvality, způsobů bydlení, zavádění kulturních programů. Projekty jsou věnovány všem obyvatelům venkova ve Středočeském kraji bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, preferují uznávání rovných příležitostí, jejich zařazení se dá definovat jako „venkovský prostor“. Tento současný projekt je věnován trvale udržitelnému stavění a bydlení na venkově.

Činnost a projekty občanského sdružení RASKIN se zaměřují…

Sluneční domov, Praha

Vinci

Sluneční domov poskytuje komplexní sociální služby týdenního stacionáře mladistvým s autismem, autistickým spektrem poruch, popřípadě jiným těžkým postižením. Je velmi složité a pracné integrovat člověka s autismem do běžné společnosti. Záměrem Slunečního domova je pomoci těmto lidem, aby se lépe orientovali v běžném životě a mohli se do něj lépe zapojit. Děje se tak rozvojem rozumových dovedností v strukturovaném prostředí, nácviky pracovních dovedností a pracovní terapie a dalších aktivit v dílnách i reálném pracovním prostředí.

Sluneční domov poskytuje komplexní sociální služby týdenního stacionáře…

Category: 2016

Armáda spásy, farma Strahovice

Vinci

Farma Strahovice je jedním z projektů Armády spásy v Opavě. Poskytuje hospodářské činnosti, v případě potřeby stavební a výrobní činnosti zaměřené na malovýrobu peletek – převážně pro vlastní vytápění hlavní budovy. Dále se zabývá chovem hospodářských zvířat – ovce, kozy, prasata, slepice, drůbež a poskytuje činnosti pro výkon sociální služby sociální rehabilitace pro nácvik, zdokonalení či udržení pracovních dovedností a návyků pro uživatele azylového domu – osoby v krizi – pro větší uplatnitelnost na trhu práce.

Projekt má za cíl nabízet jednoduché pracovní činnosti na farmě, v živočišné, rostlinné a výrobní činnosti, a přispívat tak k znovuzískání pracovních návyků u osob dlouhodobě nezaměstnaných, jejichž počet v lokalitě neustále roste.

Vytvořením provozovny a stavby obchůdku vzniknou dvě pracovní místa. Jedno pro výrobu a zpracování sýrů a mléčných výrobků, druhé pro vedení této činnosti, prodej a marketing.

Cílem tohoto obchodu je nabízet kvalitní lokální potraviny místní komunitě a prostřednictvím kontaktu s ní také zlepšit pohled na dlouhodobě nezaměstnané, kteří v něm získají pracovní uplatnění.

Farma Strahovice je jedním z projektů Armády spásy v Opavě….

Centrum pro dětský sluch Tamtam, Praha

Vinci

Centrum pro dětský sluch Tamtam je obecně prospěšná společnost s celorepublikovou působností. V současné době Tamtam nabízí jako jediná organizace v České republice komplex vzájemně navazujících sociálních služeb plně pokrývající potřeby dětí a dospělých se sluchovým hendikepem a jejich rodin. Kromě poskytování sociálních služeb a dalších aktivit hájí zájmy a práva rodin s dětmi se sluchovým hendikepem. Ročně služeb využije cca 400 až 500 rodin.

Cílem projektu je rozšíření nabídky funkčního vyšetření sluchu na všechny klienty Centra Tamtam a dále i na ostatní rodiny, které nejsou klienty Centra Tamtam, ale mají o vyšetření z nejrůznějších důvodů zájem.

Funkční vyšetření sluchu je jedním ze základních vodítek pro stanovení metod práce s dítětem se sluchovým hendikepem tak, aby se maximalizovala šance hendikepovaného na budoucí úspěšnou integraci do společnosti. Slouží však i pro foniatry jako vodítko, zda je kompenzační pomůcka (sluchadlo) zvolena a nastavena správně.

Centrum pro dětský sluch Tamtam je obecně prospěšná…

David a Goliáš, Plzeň

Vinci

Občanské sdružení David a Goliáš přináší přímou podporu hendikepovaným dětem a jejím rodičům, která spočívá v organizaci poznávacích, regeneračních a rehabilitačních pobytů.

Cílem projektu Oblázky pro Davida je zajištění rehabilitačních, zdravotních a jiných pomůcek pro hendikepované děti a jejich rodiny tak, aby nebyly vyloučeny z běžného způsobu života zdravých spoluobčanů a plnohodnotně se zařadily jak do běžného, kulturního i sportovního života, a to jako celek – rodina včetně hendikepovaného človíčka.

Projekt přispěje k zařazení hendikepovaných dětí a těch, co o ně pečují v domácí péči, jak do běžného, kulturního i sportovního života. Zejména je třeba nutně zvýšit jejich zařazení do zdravé společnosti prostřednictvím zdravotních a jiných pomůcek nezbytných třeba k tomu, aby hendikepovaný člověk „useděl, případně uležel“ delší dobu ve vozíku, kočárku, případně v tříkolce nebo v automobilu. Tyto nutné atributy mu nahrazují jeho nohy, potažmo celé tělo a možnost se pohybovat. Prodlouží se tak pobyt v prostřední mezi lidmi při běžných sportovních i kulturních akcích. Těmito pomůckami se odstraní bolesti, nevhodné postavení těla a lidé se budou moci věnovat aktivitám, aniž by je trápilo jakékoliv nepohodlí, chlad, mokro, otlaky, zima.

Tento projekt zcela vychází ze svého názvu Oblázky pro Davida a z duchu celého spolku, neboť oblázky jsou pomůcky pro „Davidy“ – hendikepované, kteří s těmito oblázky (pomůckami) porazí, byť jen na okamžik svého GOLIÁŠE, svoji nemoc.

Občanské sdružení David a Goliáš přináší přímou podporu…

Domov pro mne, Brno

Vinci

Posláním Domova pro mne je pomáhat lidem se zdravotním hendikepem žít běžným způsobem života. Domov pomáhá dětem i dospělým se zdravotním hendikepem překonávat každodenní překážky běžného života, aby mohli žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. Dlouhodobým cílem je rozvoj komunitních služeb a aktivit, které umožní lidem i s těžkým handicapem žít ve své vlastní domácnosti v blízkosti rodiny a přátel.

Cílem projektu je zajistit dětem a mladým lidem s hendikepem nabídku kvalitního volnočasového vyžití, které jim umožní být v kontaktu s vrstevníky a širším společenským prostředím. Důraz je kladen na rozvoj sociální dovedností a získání potřebných zkušeností, které jim následně umožní se lépe začlenit do společnosti.

Posláním Domova pro mne je pomáhat lidem se…

Charita, Kojetín

Vinci

Posláním Charity Kojetín je pomoc lidem v obtížné životní situaci, motivovat a podporovat ty, kteří mají zájem o pozitivní změnu vlastního života. Charita Kojetín provozuje čtyři zařízení. Jsou to Rodinný klub Maria – sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Azylový dům pro matky s dětmi v tísni, Centrum denních služeb a Charitní ošetřovatelskou službu.

Služby jsou určeny sociálně znevýhodněným rodinám s dětmi do 18 let (případně 26 let, pokud dítě studuje), v nichž se vyskytují sociálně nežádoucí jevy – např. nezaměstnanost, zadluženost, nízké příjmy, problémy ve výchově dětí, jakékoliv formy závislosti, vyčlenění mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace apod.

Mezi obyvateli Kojetínska je podíl sociálně vyloučených rodin zastoupen poměrně vysokým procentem a stále se zvyšuje. Většina je ohrožena sociálně patologickými jevy, případně v nich již k sociálně patologickým jevům dochází. Cílem Rodinného klubu Maria je napomáhat sociální integraci uživatelských rodin, motivovat je k řešení vlastních problémů a podporovat je ve snaze co možná nejvíce se aktivně podílet na běžném životě společnosti, žít důstojný život a v případě romských uživatelů nezapomínat ani na romské tradice a kulturu.

Rodinný klub Maria usiluje o sociální inkluzi členů romské komunity, sociálně vyloučených neromů a jejich aktivní účast na životě společnosti. Zároveň působí na neromskou populaci a snaží se vyvracet předsudky vůči Romům, které negativně ovlivňují postoje některých lidí k této minoritě.

Posláním Charity Kojetín je pomoc lidem v obtížné životní…

Institut pro památky a kulturu, Písek

Vinci

Institut je sociální podnik a zaměstnává lidi, kteří se vzhledem ke své zdravotní situaci obtížněji uplatňují na trhu práce. Zachovává k nim individuální přístup a respektuje jejich potřeby. Zaměstnávání lidí na pozicích odborných redaktorů a administrativních pracovníků se děje díky dlouhodobým projektům, kterými jsou provozování portálu a vydávání časopisu PROPAMÁTKY (redakční práce), pořádání oborových konferencí o obnově a využívání památek v České republice včetně soutěže veřejných sbírek na kulturní dědictví MÁME VYBRÁNO (vzdělávání a osvěta).

Institut je sociální podnik a zaměstnává lidi, kteří…

Jako doma, Praha

Vinci

Obecně prospěšná společnost Jako doma – Homelike prostřednictvím emancipace žen v sociální tísni usiluje o ukončení bezdomovectví a odstranění sociálních a genderových nerovností. Upozorňuje na genderový rozměr bezdomovectví a poskytuje podporu ženám bez domova. Základním principy organizace jsou partnerství, posílení (empowerment), genderová citlivost a bezpečné prostředí. Ženy bez domova spolupracují na projektech organizace Jako doma, jejich hlas není opomíjen, v kolektivu nacházejí prostředí bezpečí a důvěry.

Obecně prospěšná společnost Jako doma – Homelike prostřednictvím…

Lomikámen, Beroun

Vinci

Lomikámen je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je podpora lidí s duševním onemocněním poskytováním sociálních služeb zaměřených na obnovu a získávání sociálních a pracovních dovedností a osvěta v oblasti duševního zdraví. Lomikámen realizuje dvě registrované sociální služby: sociální rehabilitaci „Restart“ a sociálně terapeutickou dílnu „Jiná káva“. Organizace působí především v okrese Beroun a v tomto regionu je aktuálně jediným poskytovatelem sociálních služeb s takto vymezenou cílovou skupinou.

Lomikámen je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je…

Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association, Praha

Vinci

Pro cílovou skupinu je Společnost E jedinou neziskovou organizací v České republice, která poskytuje registrované a na ně navazující sociální služby včetně zaměstnávání lidí s epilepsií v sociálním podniku. Jako jediní v ČR podporují opomíjenou skupinu lidí, na kterých jejich onemocnění není vidět a často, pokud se jejich diagnóza vysloví, změní jejich životy převážně předsudky a stigmatizace možná více, než záchvaty samotné. To, že se o epilepsii mluví, ukazuje se, jak se s epilepsií žije, co je epilepsie za onemocnění, je vedle přímé práce s lidmi nesmírně důležité pro zlepšení jejich postavení ve společnosti.

Jít „s kůží na trh“ a přiznat epilepsii není jednoduché ani pro lidi s epilepsií a často ani pro ty, kteří hájí jejich práva. Epilepsie je stigma, je z ní strach, lidé často nevědí, jak pomoci, jak různě může záchvat vypadat, že to není jen velký křečový záchvat, co vše člověk s epilepsií smí a umí.

Pro cílovou skupinu je Společnost E jedinou neziskovou…

Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta, Hradec Králové

Vinci

Spolek Daneta se zaměřuje na děti, mládež, dospělé i seniory s kombinovanými vadami, kde nosnou vadou je porucha mentální a k ní se druží další tělesné, smyslové, komunikační a jiné vady, mnohočetné záchvaty či poruchy chování.

Spolek organizuje mimoškolní aktivity, aktivizační a zájmovou činnost zdravotně hendikepovaných, pomáhá při zajišťování rehabilitačních pobytů a při získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Pořádá přednášky, besedy, školení pro rodiče, pedagogické pracovníky i ostatní zájemce. Dále působí v oblasti protidrogové prevence, při ochraně před sexuálním zneužíváním a v oblasti prevence kriminality.

Spolek Daneta se zaměřuje na děti, mládež, dospělé…

Středisko křesťanské pomoci – azylový dům, Horní Počernice

Vinci

Azylový dům v Horních Počernicích poskytuje pobytové a sociální služby na přechodnou dobu (maximálně jeden rok) osobám pečujícím o dítě (rodičovské páry, samoživitelé, prarodiče či jiní příbuzní, pěstouni), v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a podporuje jejich sociální začleňování. Služba je určena i ženám v pokročilém stádiu těhotenství (od 7. měsíce gravidity) připravujícím se na narození potomka.

Program je specifický tím, že usiluje o zachování celých rodin (matka, otec a děti) a obnovení jejich narušených funkcí. S rodinou se pracuje komplexně pomocí individuálního plánování, motivačních rozhovorů, aktivizačních a vzdělávacích činností, komunitního setkávání a také v rámci dětských aktivit.

Obecným cílem služby je sociální začlenění rodiny prostřednictvím poskytnutí zázemí pro stabilizaci rodiny v nepříznivé sociální situaci a podpory v jejím aktivním řešení s využitím vlastního potenciálu uživatelů. Služba si klade za cíl prohlubovat vlastní kompetence uživatelů v problémových oblastech jako je finanční plánování, zabezpečení následného bydlení, vedení domácnosti, návykové chování, jednání s úřady, pracovní uplatnění, sousedské soužití, zdravá životospráva apod. Velký důraz se klade na rozvoj odpovědného rodičovského chování.

Azylový dům v Horních Počernicích poskytuje pobytové a sociální…

Středisko křesťanské pomoci, Plzeň

Vinci

Dům na půl cesty Bójka pomáhá mladým lidem postavit se na vlastní nohy. Napomáhá k zařazení do běžného života tím, že poskytuje ubytování, sociální poradenství, nezbytnou psychickou podporu pro posílení soběstačnosti při řešení krizových situací a podporu při řešení dlouhodobých problémů jako jsou například hledání zaměstnání, vlastního bydlení, komunikace s exekutory a získání nebo upevnění schopností hospodařit s vlastními financemi. Dále poskytuje podporu pro zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech v dané situaci, posiluje společenské návyky a vhodnou motivaci k nalezení a udržení zaměstnání a další pozitivní dovednosti a postoje. Ubytování zpravidla nepřesahuje dobu jednoho roku.

Posláním Domu na půl cesty je pomoci mladým lidem se zajištěním dočasného osobního zázemí, dosažením společenského uplatnění a pomoc s realizací jejich životních cílů.

Poskytovaná služba se snaží dosáhnout toho, aby byla mladým lidem nabídnuta pomocná ruka při jejich startu do dospělého života a vyvarovali se chyb, v jejichž důsledku by se ocitli na okraji společnosti.

Dům na půl cesty Bójka pomáhá mladým lidem…

Zajíček na koni, Praha

Vinci

Hlavním posláním organizace Zajíček na koni je pomocí prostor kavárny Café AdAstra, pomocí terapií jízdou na koni, integračních zimních a letních pobytů trvale zlepšovat duševní a fyzický stav hendikepovaných dětí a mladistvých a podporovat funkčnost rodiny klienta. Cílem je, aby se rodiče svým dětem věnovali a aby zdravé děti a i dospělí vnímali hendikepované osoby jako přirozenou součást společnosti.

Během jedenácti let fungování organizace se z klientů v dětském věku stali dospělí, kteří hledají uplatnění na trhu práce. Pracovních míst vhodných pro lidi s hendikepem je velmi málo, proto vznikla potřeba vytvoření místa, kde by se klienti mohli uplatnit. Otevřením kavárny došlo k vytvoření pracovních míst pro lidi s hendikepem a zároveň s tím vznikl příjemný prostor, kde se mohou lidé s hendikepem potkávat s těmi bez hendikepu, a vzájemně se tak lépe poznat.

Hlavní cílovou skupinou jsou mladiství, kteří již dosáhli věku plnoletosti. Jsou to jednak klienti Zajíčka na koni, kteří dokončili docházku ve školních zařízení a nebylo pro ně možné, nebo bylo obtížné zajistit vhodný pracovní či terapeutický program, který by byl zároveň integrační. Další cílovou skupinou jsou žáci ze spřátelených škol z Prahy 2 na praxi. Jsou to žáci s drobnými, často sociálními či psychickými problémy, kteří se obtížnější ucházejí o zaměstnání. Kavárna je samozřejmě dále otevřena všem zájemcům, občanům s hendikepem z řad široké veřejnosti.

Hlavním posláním organizace Zajíček na koni je pomocí…

Život bez bariér, Nová Paka

Vinci

Život bez bariér v Nové Pace pomáhá lidem s nejrůznějšími druhy zdravotního postižení. Organizace vznikla v roce 2004 a od roku 2005 provozuje chráněnou dílnu, kde zaměstnává zdravotně postižené spoluobčany a pomáhá jim k návratu do společnosti. Další činností sdružení je poskytování tří registrovaných sociálních služeb pro zdravotně postižené a seniory Královéhradeckého a Libereckého kraje, konkrétně denního stacionáře, sociální rehabilitace a odborného sociálního poradenství zahrnujícího také půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Život bez bariér v Nové Pace pomáhá lidem s nejrůznějšími…

© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.