Pravidla pro přidělování nadačních příspěvků

Jsme pojítkem mezi podnikem a životem obcí

Nadace VINCI v České republice byla založena v Praze dne 18. 12. 2007 stavebními společnostmi, které patří do Skupiny VINCI a působí na českém trhu. Registrována byla nadačním rejstříkem dne 29. 2. 2008. Svou činností navazuje na aktivity FONDATION D’ENTREPRISE VINCI POUR LA CITÉ zřízené u mateřské Skupiny ve Francii. Vůdčí myšlenkou jejího založení bylo konstatování, že pracovní a společenský život často oddělují sociální a kulturní bariéry, a proto se snaží zakládat spojovací můstky mezi podnikem a životem obcí.

Nadace mobilizuje lidský potenciál stavebních firem ze skupiny VINCI. Jedná se o společnosti EUROVIA CS, PRŮMSTAV, SMP CZ, VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, VINCI STAVBY PRAHA, SOLETANCHE Česká republika, VINCI ENERGIES CZ, TPI Česká republika, KASTT, ELEKTROTRANS, Cegelec, VINCI Facilities Česká republika, a francouzské nadace FONDATION D’ENTERPRISE VINCI POUR LA CITÉ.

Co podporujeme

Naše nadace byla zřízena za níže uvedenými účely:

 • podpora místních iniciativ a aktivit na komunální a regionální úrovni
 • podpora rozvoje občanské společnosti, kulturního, společenského a spolkového života v obcích, městech a regionech včetně výchovy k občanství
 • podpora a pomoc neziskovým organizacím
 • péče a ochrana životního prostředí, podpora trvale udržitelného rozvoje
 • péče o kulturní dědictví
 • zvýšení životní úrovně a zdraví jednotlivců
 • podpora osvětové, informační a vzdělávací činnosti
 • podpora sociální a právní ochrany dětí a mládeže včetně podpory projektů na využití volného času a rozvíjení osobností dětí a mládeže
 • zmírňování následků tíživých životních situací
 • sociální integrace jedinců včetně pomoci v přístupu k bydlení, pracovnímu uplatnění, vzdělání a kvalifikaci
 • předcházení sociální desintegraci seniorů včetně zmírnění jejich následků
 • mezinárodní spolupráce s nadací FONDATION D’ENTREPRISE VINCI POUR LA CITÉ se sídlem 1, cours Ferdinand – de – Lesseps – 92500 Rueil – Malmaison, Francie
 • vydavatelská a nakladatelská činnost za účelem propagace činnosti nadace

Začleňujeme zaměstnance VINCI

Příjem, posouzení a monitorování projektu má na starosti výběrová komise Nadace VINCI, která spolupracuje se zaměstnanci společností Skupiny VINCI.

Nadace VINCI poskytuje nadační příspěvek, pokud možno v dlouhodobé perspektivě. Tato finanční podpora je neodmyslitelná od podpory lidské. Nad každým projektem financovaným Nadací má dohled patron, jeden ze zaměstnanců Skupiny nebo člen výběrové komise, který je do projektu zapojen od jeho prvé fáze, návštěvy místa působení společnosti, organizace nebo sdružení, do poslední fáze, projednání možností partnerské spolupráce. V případě přidělení nadačního příspěvku projektu, stejný kontaktní zaměstnanec (patron) sleduje jeho vývoj a konkretizuje schválenou partnerskou spolupráci.

Rozhodnutí o nadačním příspěvku spadá do pravomoci výběrové komise volené správní radou Nadace, které předsedá Zuzana Vácová.

Můžeme Vám pomoci?

Pokud jste realizátorem projektu, jehož cílem je jeden z výše uvedených účelů, Nadace VINCI má pro Vás k dispozici celou síť kompetentních zaměstnanců a může Vám také pomoci finančně. Podporujeme sdružení, organizace nebo společnosti, jejichž projekt splní výše uvedené účely a je skutečně společensky užitečný. Sdružení nesmí mít politický nebo náboženský charakter. Nadace neposkytuje příspěvky obcím, krajům a státu. Organizace zřízené těmito subjekty však o příspěvky za splnění ostatních podmínek mohou žádat.

Zapojujeme jednotlivé členy ze Skupiny VINCI tím, že vytváříme kontakt mezi navrhovateli projektu a zaměstnanci Skupiny. Přejeme si poskytovat více než pouhý finanční příspěvek. Proto podporujeme výhradně projekty, které mohou zaměstnanci VINCI podpořit svým osobním přínosem pracovních kompetencí, poradenstvím, navázáním kontaktů.

Pomoc nadace je určena zejména investičním nákladům, které posuzujeme na základě předložených dokladů.

Postup při výběru projektů

První etapa: první kolo výběru předložené dokumentace

Žádost o nadační příspěvek nám musí být předána buď jedním ze zaměstnanců členů Skupiny VINCI nebo přímo realizátorem projektu. V obdržené dokumentaci vybíráme projekty, které odpovídají našim kritériím. V případě potřeby požádáme o doplňující informace nebo podklady.

Druhá etapa: vyhledání kontaktního zaměstnance

Pokud projekt odpovídá našim kritériím, vybereme ve Skupině pracovníka, který nad ním bude mít dohled a naváže partnerskou spolupráci mezi realizátorem projektu a členy Skupiny VINCI. Pokud je nám projekt doručen zaměstnancem, zcela logicky, i když ne systematicky, se kontaktním zaměstnancem, patronem stává on. Pokud si přeje, může se s námi zúčastnit posouzení projektu již v jeho první fázi.

Třetí etapa: setkání s navrhovatelem projektu

Člen výběrové komise, kterému byla konkrétní žádost svěřena a patron se setkají s realizátorem projektu v místě, kde vyvíjí svoji činnost. První schůzka umožňuje vyhodnotit životnost projektu a představit si konkrétní možnosti spolupráce s kontaktním zaměstnancem. Spolupráce závisí na potřebách navrhovatele projektu a možnostech zaměstnance.

Čtvrtá etapa: předložení výběrové komisi

Shrnutí projektu upřesňující úlohu patrona, je předloženo výběrové komisi, která o přidělení nadačního příspěvku rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Komise zasedá na základě výzvy předsedy správní rady, minimálně jedenkrát v každém pololetí kalendářního roku a rozhoduje o přidělení nadačních příspěvků.

Rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku je v pravomoci výběrové komise. Výběrová komise je oprávněna k posouzení žádosti a rozhodnutí.

Na požádání je výběrová komise povinna předložit správní radě k nahlédnutí plný text kterékoli žádosti a veškeré přiložené dokumentace.

Při posuzování předložených žádostí o nadační příspěvek má výběrová komise právo konzultovat žádosti s dalšími osobami nebo si objednat vypracování oponentských posudků.

Výběrová komise může učinit tato rozhodnutí:

 • schválit poskytnutí nadačního příspěvku v požadované výši,
 • schválit poskytnutí nadačního příspěvku v pozměněné výši,
 • zamítnout poskytnutí nadačního příspěvku,
 • vrátit žádost k přepracování,
 • odložit rozhodnutí,
 • nabídnout žádost se souhlasem žadatele jiné nadaci či dárci.

O rozhodnutí výběrové komise musí být žadatel vyrozuměn do šedesáti dnů po nejbližším zasedání výběrové komise po podání žádosti.

Pátá etapa: zavedení partnerské spolupráce

Pokud je nadační příspěvek schválen, realizátor projektu, patron a nadace uzavřou smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku. Smlouva upřesňuje poskytnutou částku a účel, na který byla vynaložena. Výběrová komise sleduje vývoj spolupráce a pravidelně ji vyhodnocuje. Poskytnutí nadačního příspěvku je přísně účelově vázáno. V případě, že nebude účel poskytnutí nadačního příspěvku dodržen, je Nadace VINCI oprávněna žádat jeho vrácení.

© Nadace Vinci 2022
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.