Pravidla pro přidělování nadačních příspěvků

Postup při výběru projektů

První etapa: první kolo výběru předložené dokumentace

Žádost o nadační příspěvek nám musí být předána buď jedním ze zaměstnanců členů Skupiny VINCI nebo přímo realizátorem projektu. V obdržené dokumentaci vybíráme projekty, které odpovídají našim kritériím. V případě potřeby požádáme o doplňující informace nebo podklady.

Druhá etapa: vyhledání kontaktního zaměstnance

Pokud projekt odpovídá našim kritériím, vybereme ve Skupině pracovníka, který nad ním bude mít dohled a naváže partnerskou spolupráci mezi realizátorem projektu a členy Skupiny VINCI. Pokud je nám projekt doručen zaměstnancem, zcela logicky, i když ne systematicky, se kontaktním zaměstnancem, patronem stává on. Pokud si přeje, může se s námi zúčastnit posouzení projektu již v jeho první fázi.

Třetí etapa: setkání s navrhovatelem projektu

Člen výběrové komise, kterému byla konkrétní žádost svěřena a patron se setkají s realizátorem projektu v místě, kde vyvíjí svoji činnost. První schůzka umožňuje vyhodnotit životnost projektu a představit si konkrétní možnosti spolupráce s kontaktním zaměstnancem. Spolupráce závisí na potřebách navrhovatele projektu a možnostech zaměstnance.

Čtvrtá etapa: předložení výběrové komisi

Shrnutí projektu upřesňující úlohu patrona, je předloženo výběrové komisi, která o přidělení nadačního příspěvku rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Komise zasedá na základě výzvy předsedy správní rady, minimálně jedenkrát v každém pololetí kalendářního roku a rozhoduje o přidělení nadačních příspěvků.

Rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku je v pravomoci výběrové komise. Výběrová komise je oprávněna k posouzení žádosti a rozhodnutí.

Na požádání je výběrová komise povinna předložit správní radě k nahlédnutí plný text kterékoli žádosti a veškeré přiložené dokumentace.

Při posuzování předložených žádostí o nadační příspěvek má výběrová komise právo konzultovat žádosti s dalšími osobami nebo si objednat vypracování oponentských posudků.

Výběrová komise může učinit tato rozhodnutí:

  • schválit poskytnutí nadačního příspěvku v požadované výši,
  • schválit poskytnutí nadačního příspěvku v pozměněné výši,
  • zamítnout poskytnutí nadačního příspěvku,
  • vrátit žádost k přepracování,
  • odložit rozhodnutí,
  • nabídnout žádost se souhlasem žadatele jiné nadaci či dárci.

O rozhodnutí výběrové komise musí být žadatel vyrozuměn do šedesáti dnů po nejbližším zasedání výběrové komise po podání žádosti.

Pátá etapa: zavedení partnerské spolupráce

Pokud je nadační příspěvek schválen, realizátor projektu, patron a nadace uzavřou smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku. Smlouva upřesňuje poskytnutou částku a účel, na který byla vynaložena. Výběrová komise sleduje vývoj spolupráce a pravidelně ji vyhodnocuje. Poskytnutí nadačního příspěvku je přísně účelově vázáno. V případě, že nebude účel poskytnutí nadačního příspěvku dodržen, je Nadace VINCI oprávněna žádat jeho vrácení.

© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.