Vinci

Charita, Kojetín

Posláním Charity Kojetín je pomoc lidem v obtížné životní situaci, motivovat a podporovat ty, kteří mají zájem o pozitivní změnu vlastního života. Charita Kojetín provozuje čtyři zařízení. Jsou to Rodinný klub Maria – sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Azylový dům pro matky s dětmi v tísni, Centrum denních služeb a Charitní ošetřovatelskou službu.

Služby jsou určeny sociálně znevýhodněným rodinám s dětmi do 18 let (případně 26 let, pokud dítě studuje), v nichž se vyskytují sociálně nežádoucí jevy – např. nezaměstnanost, zadluženost, nízké příjmy, problémy ve výchově dětí, jakékoliv formy závislosti, vyčlenění mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace apod.

Mezi obyvateli Kojetínska je podíl sociálně vyloučených rodin zastoupen poměrně vysokým procentem a stále se zvyšuje. Většina je ohrožena sociálně patologickými jevy, případně v nich již k sociálně patologickým jevům dochází. Cílem Rodinného klubu Maria je napomáhat sociální integraci uživatelských rodin, motivovat je k řešení vlastních problémů a podporovat je ve snaze co možná nejvíce se aktivně podílet na běžném životě společnosti, žít důstojný život a v případě romských uživatelů nezapomínat ani na romské tradice a kulturu.

Rodinný klub Maria usiluje o sociální inkluzi členů romské komunity, sociálně vyloučených neromů a jejich aktivní účast na životě společnosti. Zároveň působí na neromskou populaci a snaží se vyvracet předsudky vůči Romům, které negativně ovlivňují postoje některých lidí k této minoritě.

Charita, Kojetín

Nadační příspěvek: 20 000 Kč

Dar poskytnutý v červnu 2016 byl použit na zakoupení počítačové sestavy do Rodinného klubu Maria.

Kontaktní zaměstnanec Pavel DOSTAL (PRŮMSTAV, VINCI Construction) Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace Charita Kojetín, Kroměřížská 198, 752 01 Kojetín Email reditel@kojetin.charita.cz Url www.kojetin.charita.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.