JEDNEJME TAK, ABY KAŽDÝ NAŠEL SVÉ MÍSTO VE SPOLEČNOSTI

Sociální vyloučení je stále palčivějším problémem moderních společností, což platí i pro tzv. vyspělé země. V současné době nabývá tento fenomén na naléhavosti. Zpomalení světové ekonomiky se totiž primárně dotýká již tak zranitelných skupin obyvatelstva.

Skupina VINCI, která je světovým lídrem v oblasti stavebnictví a koncesní činnosti, se od počátku své existence snaží stírat hranice mezi ekonomikou a sociální problematikou, protože rozvoj jedné oblasti je nemyslitelný bez – nebo dokonce na úkor – druhé.

Cílem je prolomení bariér mezi oblastí ekonomiky a sociální problematiky, mezi světem podnikání a činností občanských sdružení, a podpora jejich spolupráce.

 

LIDSKÁ PARTNERSTVÍ

Nadace VINCI si vytkla za prvořadý cíl bojovat proti sociálnímu vyloučení. Působí jako spojnice mezi odbornými kompetencemi zaměstnanců Skupiny a iniciativami zaměřenými na sociální integraci. Nadace proto podporuje projekty v regionech, kde může dlouhodobě počítat se zapojením zaměstnanců Skupiny. V průběhu let se tato lidská partnerství, která vznikla a rozvíjela se s podporou Nadace VINCI, stala prostorem pro vzájemné obohacení se zkušenostmi, a to jak pro předkladatele projektů, tak i pro zaměstnance Skupiny VINCI.

Tím, že zaměstnancům Skupiny umožňujeme, aby prostřednictvím Nadace VINCI poskytli své odborné znalosti a kompetence do služeb předkladatelů sociálních projektů z řad občanských sdružení, chceme rozvíjet základní hodnoty lidské solidarity jako součásti naší firemní kultury a podporovat občanskou angažovanost každého z nás.

 

PODPORA PŘÍSTUPU K ZAMĚSTNÁNÍ

Najít své místo ve společnosti znamená především mít práci. Proto Nadace VINCI podporuje iniciativy, které se zasazují o pracovní integraci sociálně vyloučených osob, zajišťují jejich odborné vzdělávání, získávání potřebné kvalifikace nebo podporují jejich mobilitu. To jsou nezbytné podmínky pro to, aby tyto osoby našly zaměstnání a udržely si ho.
ŽÍT SPOLEČNĚ, NE VEDLE SEBE

Vývoj společnosti směrem k individualismu a uzavírání se do sebe je často připomínaný fenomén. Nicméně celá řada sdružení již několik let vyvíjí snahy o realizaci politiky sociální soudržnosti v praxi. Nadace VINCI podporuje především iniciativy zaměřené na pomoc mládeži a podporu rozvoje občanské společnosti, sociální integraci vyloučených osob a zajištění přístupu k bydlení pro nejchudší skupiny obyvatelstva.

Nadace VINCI propojuje závazky Skupiny VINCI s angažovaným přístupem našich zaměstnanců. Na základě finanční pomoci sdružením bojujícím proti sociálnímu vyloučení a také podpory jejich projektů ze strany našich zaměstnanců usilujeme o to, aby každý našel své místo ve společnosti, a umožňujeme nejvíce ohroženým či vyloučeným osobám přístup k zaměstnání, abychom nežili vedle sebe, ale společně.

Budeme-li působit jako spojnice mezi jednotlivými oblastmi činností, u nichž hrozí snadné rozvírání sociálních nůžek, můžeme v rámci partnerské spolupráce se zainteresovanými stranami zapojenými do boje proti jakékoliv formě vyloučení přispět ke zvýšení solidarity a občanského povědomí.

© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.