Pro žadatele

Jsme pojítkem mezi podnikem a životem obcí

Nadace VINCI v České republice byla založena v Praze dne 18. 12. 2007 stavebními společnostmi, které patří do Skupiny VINCI a působí na českém trhu. Registrována byla nadačním rejstříkem dne 29. 2. 2008. Svou činností navazuje na aktivity FONDATION D’ENTREPRISE VINCI POUR LA CITÉ zřízené u mateřské Skupiny ve Francii. Vůdčí myšlenkou jejího založení bylo konstatování, že pracovní a společenský život často oddělují sociální a kulturní bariéry, a proto se snaží zakládat spojovací můstky mezi podnikem a životem obcí.

Nadace mobilizuje lidský potenciál stavebních firem ze skupiny VINCI. Jedná se o společnosti VINCI Construction CSVINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, SOLETANCHE Česká republika, VINCI ENERGIES CZ, TPI Česká republika, KASTT, ELEKTROTRANS, Cegelec, VINCI Facilities Česká republika, a francouzské nadace FONDATION D’ENTERPRISE VINCI POUR LA CITÉ.

Naše nadace byla zřízena za níže uvedenými účely:

 • podpora místních iniciativ a aktivit na komunální a regionální úrovni
 • podpora rozvoje občanské společnosti, kulturního, společenského a spolkového života v obcích, městech a regionech včetně výchovy k občanství
 • podpora a pomoc neziskovým organizacím
 • péče a ochrana životního prostředí, podpora trvale udržitelného rozvoje
 • péče o kulturní dědictví
 • zvýšení životní úrovně a zdraví jednotlivců
 • podpora osvětové, informační a vzdělávací činnosti
 • podpora sociální a právní ochrany dětí a mládeže včetně podpory projektů na využití volného času a rozvíjení osobností dětí a mládeže
 • zmírňování následků tíživých životních situací
 • sociální integrace jedinců včetně pomoci v přístupu k bydlení, pracovnímu uplatnění, vzdělání a kvalifikaci
 • předcházení sociální desintegraci seniorů včetně zmírnění jejich následků
 • mezinárodní spolupráce s nadací FONDATION D’ENTREPRISE VINCI POUR LA CITÉ se sídlem 1, cours Ferdinand – de – Lesseps – 92500 Rueil – Malmaison, Francie
 • vydavatelská a nakladatelská činnost za účelem propagace činnosti nadace

Začleňujeme zaměstnance VINCI

Příjem, posouzení a monitorování projektu má na starosti výběrová komise Nadace VINCI, která spolupracuje se zaměstnanci společností Skupiny VINCI.

Nadace VINCI poskytuje nadační příspěvek, pokud možno v dlouhodobé perspektivě. Tato finanční podpora je neodmyslitelná od podpory lidské. Nad každým projektem financovaným Nadací má dohled patron, jeden ze zaměstnanců Skupiny nebo člen výběrové komise, který je do projektu zapojen od jeho prvé fáze, návštěvy místa působení společnosti, organizace nebo sdružení, do poslední fáze, projednání možností partnerské spolupráce. V případě přidělení nadačního příspěvku projektu, stejný kontaktní zaměstnanec (patron) sleduje jeho vývoj a konkretizuje schválenou partnerskou spolupráci.

Rozhodnutí o nadačním příspěvku spadá do pravomoci výběrové komise volené správní radou Nadace, které předsedá Zuzana Vácová.

Můžeme Vám pomoci?

Pokud jste realizátorem projektu, jehož cílem je jeden z výše uvedených účelů, Nadace VINCI má pro Vás k dispozici celou síť kompetentních zaměstnanců a může Vám také pomoci finančně. Podporujeme sdružení, organizace nebo společnosti, jejichž projekt splní výše uvedené účely a je skutečně společensky užitečný. Sdružení nesmí mít politický nebo náboženský charakter. Nadace neposkytuje příspěvky obcím, krajům a státu. Organizace zřízené těmito subjekty však o příspěvky za splnění ostatních podmínek mohou žádat.

Zapojujeme jednotlivé členy ze Skupiny VINCI tím, že vytváříme kontakt mezi navrhovateli projektu a zaměstnanci Skupiny. Přejeme si poskytovat více než pouhý finanční příspěvek. Proto podporujeme výhradně projekty, které mohou zaměstnanci VINCI podpořit svým osobním přínosem pracovních kompetencí, poradenstvím, navázáním kontaktů.

Pomoc nadace je určena zejména investičním nákladům, které posuzujeme na základě předložených dokladů.

© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.