Pro žadatele

KAŽDÁ ŽÁDOST SE MUSÍ TÝKAT NĚKTERÉ OBLASTI CÍLŮ NADACE VINCI:

Podpora přístupu k zaměstnání

Nadace VINCI podporuje organizace, které zajišťují přístup k pracovnímu uplatnění. Jedná se o integraci osob formou pracovní aktivity, vytváření chráněných dílen nebo pracovišť s upraveným pracovním režimem, zajištění přístupu k základnímu odbornému vzdělání a kvalifikaci.

Zajištění mobility

Nadace VINCI pomáhá iniciativám, které podporují mobilitu osob i skupin, a to vždy s cílem zabránit sociálnímu nebo profesnímu vyloučení.

Integrace prostřednictvím bydlení

Nadace VINCI podporuje organizace, které umožňují ohroženým nebo vyloučeným osobám získat přístup k bydlení.

Sociální začlenění

Nadace VINCI poskytuje podporu a pomoc organizacím, které svou činností působí na posílení sociální vazby a občanské soudržnosti, bojují proti izolaci a sociálnímu vyloučení. Jedná se o zajištění vhodných aktivit zvláště pro mládež v ohrožených lokalitách.

LOKALIZACE

Nadace VINCI podporuje projekty realizované v České republice.

DRUHY OPRÁVNĚNÝCH ORGANIZACÍ

Projekty mohou být předkládány všemi druhy zapsaných spolků, občanských sdružení a nebo jinými neziskovými organizacemi, popřípadě firmami zajišťujícími pracovní začlenění formou výdělečné činnosti. Musí se jednat o malé, nepolitické a nábožensky neorientované organizace. Nadace nefinancuje vedení spolků nebo sdružení, samosprávné celky, státní zařízení ani individuální projekty.

DLOUHODOBOST PROJEKTŮ

Nadace VINCI podporuje iniciativy, které zajišťují dlouhodobé zaměstnání nebo činnost. Nefinancuje jednorázové projekty (výstavy, koncerty, manifestace, kolokvia, jiné události atd.), i když mají solidární význam nebo vedou k začlenění do pracovního procesu.

FINANČNÍ PODPORA

Finanční pomoc nadace je vyhrazena pro investiční náklady.

MOBILIZACE ZAMĚSTNANCŮ VINCI

Nadace VINCI pravidelně zajišťuje navázání vztahů mezi předkladateli projektů a pracovníky společností patřících do Skupiny VINCI, jejichž cílem je vytvoření záštity nad projektem. Tento vztah přináší více než jen finanční pomoc. Z tohoto důvodu jsou podporovány pouze projekty, na kterých se zaměstnanci společností ze Skupiny VINCI mohou aktivně podílet svými různými schopnostmi a dovednostmi. Je vhodné, aby se předkladatel projektu nacházel místně nedaleko svého patrona.

LIMITNÍ DATUM PRO ZASLÁNÍ ŽÁDOSTI O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK

Od 1. ledna do 30. září běžného roku.

Přednost bude dávána inovačním projektům v porovnání s řešenými tématy.

Doporučení pro předložení dokumentace

Hodnocení oprávněnosti vaší žádosti bude provedeno na základě informací uvedených v dokumentaci.

  • Dokumentace musí být kompletně vyplněna, a to na počítači.
  • Dokumentace nesmí být delší než 12 stran.
  • Žádost o nadační příspěvek zašlete na e-mail: nadace@nadacevinci.cz

Žádost o nadační příspěvek (zde).

© Nadace Vinci 2023
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.