Vinci

Charita, Kojetín

Posláním Charity Kojetín je pomáhat lidem v obtížné životní situaci a motivovat a podporovat ty, kteří mají zájem o pozitivní změnu vlastního života Charita Kojetín dlouhodobě realizuje tyto projekty: Azylový dům pro matky s dětmi v tísni, Dům sv. Josefa – Centrum denních služeb pro seniory, Rodinný kloub Maria – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Charitní ošetřovatelskou službu, Půjčovnu kompenzačních pomůcek a Charitní šatník.
Služby Azylového domu pro matky s dětmi v tísni jsou poskytovány osamělým dospělým matkám s dětmi, případně těhotným dospělým ženám, které se prokazatelně ocitly v mimořádně náročné nebo krizové životní situaci spojené se ztrátou přístřeší. Zařízení je určeno také matkám s dětmi, které se staly oběťmi domácího násilí nebo jsou jím ohroženy.
Příchozím matkám s dětmi je poskytnuto nejen ubytování, ale také pomoc prostřednictvím individuální a skupinové práce. Podpora a potřebné poradenství probíhá formou individuálních intervencí. Probíhají i skupinové intervence, kdy je uživatelkám a mnohdy i jejich dětem přednášeno pro ně nějaké důležité nebo zajímavé téma, na které vzápětí probíhá diskuze – např. první pomoc u dítěte, nájemní smlouvy apod. V průběhu svého pobytu v azylovém domě se matky a děti zapojují do připravovaných programů a různých volnočasových aktivit, kdy hrají hry se svými dětmi, učí se připravovat jídla nebo se věnují sportovní či výtvarné činnosti.

Charita, Kojetín

Nadační příspěvek: 82 000 Kč

Příspěvek poskytnutý v listopadu 2015 byl použit na zakoupení vybavení místností azylového domu.

Kontaktní zaměstnanec Pavel DOSTAL (PRŮMSTAV, VINCI Construction) Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace Charita Kojetín, Kroměřížská 198, 752 01 Kojetín Email info@kojetin.charita.cz Url www.kojetin.charita.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.